АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

Как намирате обстановката в Центъра за административно обслужване в Областна администрация - Враца?

Каква беше информацията, която получихте от служителя в Центъра за административно обслужване?

Ако въпросът Ви не е бил от компетентността на служителя в Центъра за административно обслужване, бяхте ли насочени към друг компетентен служител в администрацията или към съответния компетентен орган?

Ползвате ли информация от интернет сайта на Областна администрация - Враца?

Каква е писмената информация съдържаща се в табла, образци на заявления за административни услуги и други?

Колко време беше необходимо, за да бъдете обслужени?

Останахте ли удовлетворени от времето, за което Ви обслужиха в Центъра за административно обслужване?

Спазени ли бяха нормативно определените срокове за извършване на административната услуга?

Как оценявате отношението на служителите в Областна администрация - Враца към Вас?

Как оценявате качеството на административното обслужване?

Вие сте?

Какви са Вашите коментари или препоръки за подобряване на административното обслужване?

ИЗЧИСТИ РЕЗУЛТАТИ