Анкетна Карта за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация - Враца

Вие сте?

Колко пъти сте ползвали услуги, предоставяни от Областна администрация - Враца?

Каква беше информацията, която получихте от служителя в Центъра за административно обслужване?

Писмената информация, съдържаща се във формуляри, писма, интернет публикации е:

Спазени ли бяха законовите срокове за извършване на административната услуга?

Как оценявате отношението на служителите в Областна администрация - Враца към потребителите на административни услуги?

Как оценявате качеството на административното обслужване?

Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване?

ИЗЧИСТИ РЕЗУЛТАТИ