Териториални звена

Министерски съвет

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Териториална дирекция „Държавен резерв“ – Враца Директор 3000 гр. Враца ул. „Илия Кръстеняков“ No2 тел. 092/665701 факс 092/660216 drvratza@abv.bg www.statereserve.bg
Отдел „Враца“ към Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ Началник 3000 гр. Враца, ул. „Ст. Заимов” No 2 тел. 092/666525 sacp@sacp.govern ment.bg www.sacp.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието - Враца Координатор 3000 гр.Враца бул. „Христо Ботев“ No 78, ет. 4, офис 403 тел./факс 092/661361 моб. тел. 0885/848180, 0889/331220 vratza.m@naas.gov ernment.bg www.naas.government.bg
“Напоителни системи” – ЕАД – Клон Мизия ВРАЦА Управител 3000 гр.Враца бул. “Христо Ботев” No 78 Телефон: 092/ 65 33 54 Факс: 092/ 65 32 57  office.vraca@irrigationsystems.bg  http://www.irrigationsystems.bg/
Северозападно държавно предприятие към Министерство на земеделието и храните 4 Директор 3000 гр. Враца бул. „Хр. Ботев“ No 2, ет. 3 тел. /факс 092/620032 dpvratsa@mzh.government.bg szdp@abv.bg www.szdp.bg
ДГС-Враца Началник, Инж. Ивайло Ангелов 3000 гр. Враца, ул. „Скобелев” 1 тел. 092/661205 dlvraca@nug.bg  
ДГС-Мездра Началник, Инж. Евгения Христова 3100 гр. Мездра, ул. „Родопи” 2 тел. 0910/93387 dlmezdra@nug.bg  
ДГС-Оряхово Началник, Инж. Снежана Гърданска  3300 гр. Оряхово, ул. „Коста Лулчев” 5 тел. 09171/2419 dloriahovo@nug.bg  
Областна дирекция „Земеделие“ - Враца Директор, Сашо Илиев  3000 гр. Враца бул. „Хр. Ботев“ No 78, ет. 1 тел. 092/649328 факс 092/649329 odzg_vraca@mzh.government.bg www.mzh.government.bg/ODZ-Vratza/bg/Home.aspx
Общинска служба „Земеделие „ – Враца Началник 3000 гр. Враца, бул. „Хр. Ботев” 78 тел. 092/649329    
Общинска служба „Земеделие“- Козлодуй Началник 3320 гр.Козлодуй ул."Стефан Караджа" 8, ет.3 тел.0973/80149 факс 0973/80183    
Общинска служба „Земеделие“ – Бяла Слатина Началник 3200 гр.Бяла Слатина ул."Хан Крум" 73 тел./факс 0915/82627    
Общинска служба „Земеделие“ - Криводол Началник 3060 гр.Криводол ул."Освобождение" 8 ет.2 тел. 09117/2262 факс 09117/3462    
Общинска служба „Земеделие“ – Мездра Началник 3100 гр.Мездра ул."Христо Ботев" 7, ет.3 тел./факс 0910/92795    
Общинска служба „Земеделие“ - Оряхово Началник 3300 гр. Оряхово ул."Андрей Чапразов" 7 тел. 09171/2573 факс 09171/2484    
Общинска служба „Земеделие“ - Роман Директор 3000 гр. Враца ул. „Замбина“ No 1 тел. 092/687240 факс 092/687211 vraca_od@dfz.bg www.dfz.bg/bg/kontakti/ob lastni-strukturi
Областна дирекция по безопасност на храните - Враца Директор, Д-р Милчо Костурков 3000 гр. Враца ул. „Илинден“ No1 П.К.No 10 тел. 092/665078 факс 092/665603 RVS_06@nvms.go vernment.bg http://www.bfsa.bg/
Сектор „Рибарство и контрол“ – Враца към ИАРА Началник сектор, Васко Василев 3000 гр.Враца бул. „Хр. Ботев“ No 78, ет. 4 тел. 092/653085 факс 092/653085 vraca@iara.govern ment.bg http://iara.government.bg/?page_id=22
Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Бърдарски геран Областен директор, инж. Йордан Тодоров Йорданов с. Бърдарски геран Команден пункт тел. 0913/5538 факс 0915/81002 kp.ddb@weatherm od-bg.eu http://www.weathermod- bg.eu/pages/contacts_bg.php
РД „Селекция и репродукция в животновъдств ото“ Директор 3000 Враца ул.”Криводолско шосе” пк 75 тел.092/666983 rdsrj@m-real.net  
Сортоизпитван е, апробация и семеконтрол Началник 3000 гр.Враца ул.”Полковник Кетхудов” 2 тел. 092/665325    
Хидромелиорации Началник 3000 гр.Враца, ул."Христо Ботев" No78, ет.3 тел./факс 092/655138    
Растителна защита Началник 3000 Враца, ул."Кетхудов" 2 тел. 092/620466 rsrz_vr@mail.bg  

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Враца Директор 3000 гр. Враца ул. „Стоян Заимов“ No 2 тел. /факс 092/666647 vratca- rdsp@asp.governm ent.bg http://www.asp.government .bg/ASP_Client/ClientServl et?cmd=map_rdsp&map_i d=6
Д “СП“- Бяла Слатина Директор 3200 гр. Бяла Слатина, ул.Хан Крум 75 тел. 0915/88311 dsp_bslatina@mail. bg  
Д „СП“ -Враца Директор 3000 гр.Враца, ул.Лукашов 15 тел. 092/665150 dsp_vraca@rimex- ltd.com  
Д „СП“ - Козлодуй Директор 3320 гр.Козлодуй, ул.Ст. Караджа 7 тел. 0973/81196 ossp_kozloduy@ab v.bg  
Д „СП“-Мизия Директор Ул. „Г. Димитров“ 25- 27, гр. Мизия тел. 09165/2116 и 2234    
Д „СП“ - Оряхово Директор 3300 гр.Оряхово, ул.Коста Лулчев 1 тел. 09171/3036 dsporiahovo@abv.bg  
Дирекция „Инспекция по труда“ -Враца Директор 3000 гр. Враца Ул. Ст. Заимов“ 2 тел: 092/66 38 47 тел: 092/66-63-06 Oit_vraca@m-real.net  
Регионален офис - Враца на Главна дирекция „ЕФМПП“ Координатор 3000 гр. Враца ул. „Стоян Заимов“ No 2 ет. 4 тел. 092/660585 092/660547 efipp-vr@mlsp.government.bg http://ef.mlsp.government.bg/bg/regional.php
Районно управление „Социално осигуряване“ - Враца Директор 3000 гр. Враца пл. „Хр. Ботев“ No 1 тел. 092/66403601 факс. 092/66403640 Vratza@nssi.bg3000 http://www.nssi.bg/aboutbg /contacts/209-vra
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Монтана Директор 3400 гр. Монтана пл. „Жеравица“ No 5 тел. 096/300312 факс 096/300392 rsz-montana@mbox.contact.bg http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/05&BT=500&WA=AboutUs/rsz_adr.asp
Бюро по труда- Враца Директор 3000 гр.Враца, ул. "Стоян Заимов" 2 тел. 092/62-71-33 bt505@m-real.net  
Бюро по труда –Бяла Слатина Директор 3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 61 тел. 0915/8-28-18 dbt-503@mbox.contact.bg  
Бюро по труда -Козлодуй Директор 3320 гр. Козлодуй, ул. "Васил Коларов" 1 тел. 0973/ 8-02-65 dbt506@kc-net.net  
Бюро по труда- Мездра Директор 3100 гр. Мездра, ул."Хр.Ботев" 27 тел. 0910/9-27-35 DBT-mezdra@mbox.contact.bg  
Бюро по труда -Оряхово Директор 3300 гр. Оряхово, ул. “А. Чапразов” 29 тел. 09171/24-65 bt511@mail.bg  
Бюро по труда - Оряхово – Филиал Мизия Началник Ул. „ Георги Димитров“ 25-27, гр. Мизия Тел. 09165/2239    

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Районна здравноосигур ителна каса – Враца Директор 3000 гр.Враца ул. “Иваница Данчов” 2 тел. 092/ 686 110 факс 092/ 686 111 vraca@nhif.bg http://www.nhif.bg/web/gu est/102
Регионална здравна инспекция Директор 3000 гр. Враца ул. „Черни дрин“ No 2 тел. 092/626377 факс 092/665061 rzi@rzi-vratsa.com http://www.rzi-vratsa.com/
Център за спешна медицинска помощ – Враца Директор 3000 гр. Враца, бул. “Втори юни” No 68 тел: 092/66 53 50; 62 61 50; 092/62-03-86 факс: 092/620386    
Областен съвет на БЧК Директор 3000 гр. Враца, ул.”Полк.Кетхудов” No 44, п.к. 243 тел: 092/62 47 47; факс: 092/62-60-39 redcross@rimex-ltd.com  
МБАЛ „Христо Ботев“ -Враца Директор гр. Враца, бул.“Втори юни” No 66 092/665110 092/626140 mbal_vratza@abv.bg  
“Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар – Враца” ЕООД Управител гр. Враца ул.“Генерал Леонов” No 93 092/622532 092/622532 dbb8@abv.bg  
“Областен диспансер за кожно- венерологични заболявания със стационар- Враца” ЕООД Управител гр. Враца бул.“Втори юни” No 66 092/665043 092/665043 odkvzs@m-real.net  
“Междуобласте н диспансер за онкологични заболявания със стационар – Враца” ЕООД Управител гр. Враца бул.“Втори юни” No 68 092/623262 mdozs_vratza@abv.bg  
“Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Враца” ЕООД Управител гр. Враца ул. “Беласица” No1 092/ 665075 nadia_odpzs@abv.bg  

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Областно пътно управление - Враца Директор 3000 гр. Враца ул. „Г. С. Раковски“ No5 тел. 092/623346 факс. 092/625522 puvr@m-real.net http://www.api.bg/index.ph p/bg/kontakti/specializirana-administracia
Териториално звено "ГРАО" Враца Началник 3000, Враца ул. "Стефанаки Савов" No 6, ет. 3, ст. 70 тел. 092/665311 vr@grao.bg http://www.grao.bg/esgraon.html
Регионален отдел на Национален строителен контрол– Враца Директор 3000 гр. Враца, ул. „ Христо Ботев” No 46, п.к. 262 тел:: 092/ 62 22 84; тел/факс 092/ 62 74 85; rdnsk_vratza@abv.bg  
Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца Началник 3000 гр. Враца, бул. “Христо Ботев” No 46,ет. 2 и 3 тел. 092/62-30-81 факс: 092/66-19-23 vraca@cadastre.bg  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Регионален инспекторат по образованието - Враца Началник 3000 гр. Враца ул. "С. Врачански" No 6 тел./факс 092/624643 riovr@abv.bg http://www.riobg.com/start.p hp?RIO_NUMBER=6

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Регионален исторически музей – Враца Директор 3000 гр. Враца пл. „Христо Ботев” No2 тел./ факс 092/620373 vratsamuseum@mail.bg www.vratsamuseum.com
Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца Директор 3000 гр. Враца ул. "Петропавловска " 43 тел. 092/624022 факс 092/626207 libvratsa@libvratsa.org www.libvratsa.org
Регионален експертно- консултантски и информационен център „Читалища” - Враца Експерт 3000 гр. Враца бул."Хр. Ботев” No 25 тел. 092/ 623 053 rc_vratza@abv.bg http://chitalishta.com/?act=c ontent&rec=3
Инспекторат на Министерство на културата Инспектор за Северозапад ен регион /5-те области/   0889444034    

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
РИОСВ -Враца Директор 3000 гр. Враца ул."Екзарх Йосиф"No81 Дежурен телефон/факс : 092/ 62 92 11 ; факс / директор: 092/ 62 47 61 riosv_vr@m-real.net http://riosv.vracakarst.com/
Басейнова Дирекция „Дунавски Район” – Водно бюро Враца Началник 3000, гр. Враца ул. „Мито Цветков” No 2, ЕТ. 5, П.К. 382 тел:092/66-61-41; 092/66-61-40 Факс: 092/62-34- 72 bd_dr_vr@yahoo.com  

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Регионална Дирекция “Служба по вписванията”- Враца директор Бул. „Александър Стамболийски” No 7 092/66 96 96 Тел. Регистър БУЛСТАТ 66-19- 50 Тел. Имотен регистър 66-04- 86 Тел. Служба по вписвания 66 04 06    
Затвора-Враца Началник 3000 Враца ул.”Безименна” No 3 тел.092/ 669510 факс:092/ 648 348 zatvor.vr@gdin.bg http://www.gdin.bg/Pages/Prisons/Default.aspx?evntid=25696

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
АДМИНИСТР А ТИВЕН СЪД - ВР АЦА председател ул. “Иванка Ботева” No 16 Тел: 092/62-06 06; Факс: 092/66 60 20;    
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА председател бул. “Христо Ботев” No 29 Тел: 092/68 21 00 Факс: 092/62 60 97;    
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Административен ръководител бул. “Христо Ботев” No 29 Тел: 092/62 04 74; 62-32-41; Факс: 092/ 62 50 49    
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Административен ръководител бул. “Христо Ботев “ No 29 Тел: 092/62-45- 53; 62-50-49; 62- 96-45    

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Главна Дирекция „ЕФК“ - изнесен офис на Регионален сектор “София" във Враца Началник Враца, ул. „Мито Цветков“ No 2, ет. 5 +359 92 666 529 tslozanov@mee.government.bg  
Комисия за защита на потребителите Директор 3400 гр.Монтана пл.Жеравица No1 ет.8 стая 804 п.к. 390 +35996300586, 587 Факс 096306919    
БИМ /Български институт по метрология/ Районен център - Враца Експерт 300. гр. Враца, ул. "Безименна" No5 Тел./ Факс: 092 / 64-75-37 l.kotseva@bim.government.bg http://www.bim.government.bg/index.xsp?page=34BBB85565C787ECC22578940023BB83&map=vraca#m
Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор- гр.Враца Инспектор 300. гр. Враца, ул. "Безименна" No5 Тел. 092/647535 Galya.Vasileva@damtn.government.bg  

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Областна пощенска станция – Враца Директор 3000 гр.Враца ул. „Лукашов“ No 3 092/ 660 178 tpbp@vratza.bgpost.bg  
„Информационно обслужване“АД, клон Враца Управител 3000 гр.Враца бул. "Христо Ботев" No135 Тел:092/660 871 092/640 121 Факс: 092/642 410 vratsa@is-bg.net  
РД „Автомобилна Администрация“ Враца Началник 3000 гр. Враца, ЦП - п.к. 369 ул. "Васил Кънчов" No 78 092 / 66 14 99 092 / 66 14 97 т/ф 088 68 86 224    

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
Военно окръжие Началник 3000 гр. Враца, ул. "Алеко Константинов" No 10 092 / 62 40 44 62 30 37    
Военно формирование Командир 300, гр. Враца, бул. „Васил Кънчов“ No2 0889955693- Командир 0882103889 – Връзки с обществеността 0889455739-Дежурен    

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ИНСТИТУЦИЯРЪКОВОДИТЕЛАДРЕСТЕЛЕФОН/ФАКСE-MAILОФИЦИАЛЕН САЙТ
ТСБ-Враца Директор 3000, гр. Враца, бул. „Христо Ботев“13 092/668662 Факс 092/661861 INikolov@nsi.bg  

 

office.vraca@irrigationsystems.bg