ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ 2020

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2020 г.

Служител Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1 т. 3 т. 2 т. 4
Надя Гетова Експерт за връзки с обществеността     Ежегодна Вх. № 160/14.05.2020 г.  
Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
Евгения Кръстева Директор     Ежегодна Вх. № 144/07.05.2020 г.  
Севдалина Риджалска Главен счетоводител     Ежегодна Вх. № 138/05.05.2020 г.  
Цветан Василев Главен експерт     Ежегодна Вх. № 172/22.05.2020 г.  
Красимира Маринова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 166/14.05.2020 г.  
Ваня Дамянова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 140/05.05.2020 г.  
Татяна Вутова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 183/12.06.2020 г.  
Симеон Георгиев Специалист     Ежегодна Вх. № 152/14.05.2020 г.  
Светла Тошева Счетоводител     Ежегодна Вх. № 148/14.05.2020 г.  
Мирослав Иванов Технически сътрудник     Ежегодна Вх. № 179/08.06.2020 г.  
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
Диана Янкова Директор     Ежегодна Вх. № 134/22.04.2020 г  
Любомир Маринков Главен експерт     Ежегодна Вх. № 136/27.04.2020 г.  
Силвия Пелова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 170/19.05.2020 г.  
Евгения Илиева Главен експерт     Ежегодна Вх. № 164/14.05.2020 г.  
Върбинка Борисова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 162/14.05.2020 г.  
Малина Иванова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 168/14.05.2020 г.  
Галина Георгиева Главен експерт     Ежегодна Вх. № 132/21.04.2020 г.  
Албена Кисьова Старши експерт     Ежегодна Вх. № 158/14.05.2020 г.  
Лора Младенова-Атанасова Старши експерт     Ежегодна Вх. № 130/21.04.2020 г.  
Ива Трифонова Младши експерт     Ежегодна Вх. № 142/05.05.2020 г.  
Ива Трифонова       Заключителна Вх. № 185/15.06.2020 г.  
Сашо Илиев Младши експерт     Встъпителна Вх. № 181/11.06.2020 г.  
Николай Николов Главен експерт     Ежегодна Вх. № 146/07.05.2020 г.  
Десислава Трифонова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 156/14.05.2020 г.  
Янаки Долапчиев Младши експерт     Ежегодна Вх. № 177/08.06.2020 г.  
Миряна Василева Младши експерт     Ежегодна Вх. № 150/14.05.2020 г.  
Мария Христова Младши експерт     Ежегодна Вх. № 154/14.05.2020 г.  
Велислава Петрова       Заключителна Вх. № 186/09.07.2020 г.  
Оперативен дежурен по ПМС № 212/10.11.1993 г.
Любен Недков Оперативен дежурен     Ежегодна Вх. № 175/02.06.2020 г.  
Олег Драганов Оперативен дежурен     Ежегодна Вх. № 174/02.06.2020 г.  

 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

Списък с лицата, които не са подали декларации в срок
Служител Длъжност Декларация
Тодор Христов Оперативен дежурен по ПМС № 212/10.11.1993 г.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 
Чавдар Герговски Оперативен дежурен по ПМС № 212/10.11.1993 г.  Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Цветан Христов Оперативен дежурен по ПМС № 212/10.11.1993 г.  Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ