Електронен анкетен формуляр относно провеждане на проучване сред работодатели за потребностите им от работна сила през 2019 г.

Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП

2017  ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС "БОТЕВ ПЪТ" - ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА ID 9063454

2018  ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ” – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА” ID 9074725

2019  ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ” – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА” ID 9086127

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП ЗА 2017 Г.

ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2018 Г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП ЗА 2018 Г.