ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Със Заповед № ПО - 07 9 от 07.03.2014 г. са върнати за ново обсъждане Решения №№ 659, 660 и 661 по Протокол № 54 от проведено заседание на Общински съвет - Враца на 25.02.2014 г. Решенията са  свързани с провеждане на процедура за отдаване под наем на имот – общинска собственост. С последващи решения от 19.03.2014 г., проведени срещи и представени допълнително документи, върнатите за ново обсъждане решения №№ 660 и 661 са потвърдени и приведени в съответствие с нормативната уредба. С решение № 684 от 26.03.2014 г. Решение № 659 е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 19 от 04.09.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 829 по Протокол № 66 от проведено заседание на Общински съвет - Враца на 26.08.2014 г. Решението е свързано с удължаване срока на договор за наем. С решение №  835  от 18.09.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 18 от 04.09.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 827 по Протокол № 66 от проведено заседание на Общински съвет - Враца на 26.08.2014 г. Решението е свързано с удължаване срока на договор за наем. С решение №  834  от 18.09.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.