ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОРЯХОВО

Със Заповед № ПО - 07 2 от 07.01.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 511 по Протокол № 46 от проведено заседание на Общински съвет - Оряхово на 19.12.2013 г. С посоченото решение общинският съвет е определил размера на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на кметовете на кметствата  и кметските наместници. С решение № 516 от 17.01.2014 г. решението е потвърдено от Общински съвет - Оряхово. С писмо с Изх. № 08 00 – 1 /34 / от 30.01.2014 г. на Областен управител на Област Враца е сезирана Сметна палата.

 

Със Заповед № ПО - 07 27 от 07.11.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 622 по Протокол № 62 от проведено заседание на Общински съвет - Оряхово на 30.10.2014 г. Решението е свързано с отдаване под наем на имот – общинска собственост. С решение №  626  от 4.11.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е изменено и приведено в съответствие с  нормативната уредба.