ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАЙРЕДИН

Със Заповед № ПО - 07 1 от 03.01.2014 г. е оспорено Решение № 286 по Протокол № 26 от проведено заседание на Общински съвет - Хайредин на 16.12.2013 г. С посоченото решение общинският съвет е определил размера на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на общинските съветници и техническия сътрудник към общинския съвет. С решение № 286 от 23.01.2014 г. решението е отменено от Общински съвет - Хайредин и образуваното съдебно производство е прекратено. 

 

Със Заповед № ПО - 07 16 от 06.08.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 396 по Протокол № 37 от проведено заседание на Общински съвет - Хайредин на 24.07.2014 г. Решението е свързано с промяна предназначението на имот – публична общинска собственост. С решение №  407  от 28.08.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 15 от 06.08.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 395 по Протокол № 37 от проведено заседание на Общински съвет - Хайредин на 24.07.2014 г. Решението е свързано с промяна начина на трайно ползване на имот – публична общинска собственост. С решение №  406  от 28.08.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 30 от 29.122014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 436 по Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет - Хайредин на 19.12.2014 г. Решението е свързано с удължаване срока на договори за наем. С решение №  448  от 16.01.2015 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 31 от 29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 438 по Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет - Хайредин на 19.12.2014 г. Решението е свързано с промяна предназначението на имот – публична общинска собственост. С решение №  446  от 16.01.2015 г.  върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 32 от 29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 439 по Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет - Хайредин на 19.12.2014 г. Решението е свързано с промяна начина на трайно ползване на имот – публична общинска собственост. С решение №  445  от 16.01.2015 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 33 от 29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 441 по Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет - Хайредин на 19.12.2014 г. Решението е свързано с отдаване под аренда на имот – общинска собственост. С решение №  447  от 16.01.2015 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.