ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЯЛА СЛАТИНА

Със Заповед № ПО - 07 5 от 13.02.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 682 по Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет - Бяла Слатина на 30.01.2014 г. Решението е свързано с назначаване на управител на търговско дружество с общинско участие. С решение №  703  от 27.02.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е изменено в съответствие с нормативната уредба.

Със Заповед № ПО - 07 6 от 13.02.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 692 по Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет - Бяла Слатина на 30.01.2014 г. Решението е свързано с провеждане на търг стайно участие за отдаване под наем на имот – общинска собственост. С решение №  704  от 27.02.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено. 

Със Заповед № ПО - 07 10 от 20.03.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 720 по Протокол № 44 от проведено заседание на Общински съвет - Бяла Слатина на  27.02.2014 г. Решението е свързано с провеждане на търг стайно участие за отдаване под наем на имот – общинска собственост. С решение №  704  от 27.02.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е потвърдено, но са представени допълнителни документи, които доказват неговата законосъобразност. 

Със Заповед № ПО - 07 22 от 08.09.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 836 по Протокол № 52 от проведено заседание на Общински съвет - Бяла Слатина на  28.08.2014 г. Решението е свързано с провеждане на търг с явно участие за отдаване под наем на имот – общинска собственост . С решение №  844  от 25.09.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е изменено и приведено в съответствие с  нормативната уредба.