ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОРОВАН

Със Заповед № ПО – 07 4 от 06.02.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 324 по Протокол № 40 от проведено заседание на Общински съвет - Борован на 24.01.2014 г. С посоченото решение общинският съвет е определил размера на възнаграждение на общинските съветници. С решение № 332 от 13.02.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 8 от 26.02.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 333 по Протокол № 41 от проведено заседание на Общински съвет - Борован на 13.02.2014 г. Решението е свързано с определяне на оценка на отстъпено право на строеж. С решение №  335  от 12.03.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 11 от 04.04.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 343 по Протокол № 43 от проведено заседание на Общински съвет - Борован на 21.03.2014 г. Решението е свързано с определяне размера и местоположението на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд. С решение №  356  от 25.04.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е изменено в съответствие с нормативната уредба. 

 

 

Със Заповед № ПО - 07 14 от 02.07.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 363 по Протокол № 47 от проведено заседание на Общински съвет - Борован на 20.06.2014 г. Решението е свързано с отмяна на заповед на Кмета на Община Борован. С решение №  374  от 25.07.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е допълнено в съответствие с нормативната уредба. 

 

Със Заповед № ПО - 07 23 от 24.09.2014 г. са върнати за ново обсъждане Решения № 377, 378 и 379 по Протокол № 51 от проведено заседание на Общински съвет - Борован на 12.09.2014 г. Решенията са свързани с определяне броя на паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на територията на община Борован. 

 

 

Със Заповед № ПО - 07 26 от 09.10.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 386 по Протокол № 52 от проведено заседание на Общински съвет - Борован на 26.09.2014 г. Решението е свързано с отдаване под наем на имот – общинска собственост. С решение №  398  от 31.10.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.

 

Със Заповед № ПО - 07 25 от 09.10.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 385 по Протокол № 52 от проведено заседание на Общински съвет - Борован на 26.09.2014 г. Решението е свързано с отдаване под наем на имот – общинска собственост. С решение №  397  от 31.10.2014 г. върнатото за ново обсъждане решение е отменено.