МИРОСЛАВ КОМИТСКИ

МИРОСЛАВ КОМИТСКИ

Зам.-областен управител на Област Враца

phone 092 67 84 59
 092 66 31 18
 гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1

Дата на раждане: 20 ноември 1978 г. в град Враца

ОБРАЗОВАНИЕ:

Магистър по икономика, специалност Стопански и финансов контрол - магистърска програма “Валутен и митнически контрол”, Стопанска Академия ”Д. А. Ценов” - гр.Свищов


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Криводол /2002 г. - 2004 г./
Служител в Областна дирекция “Земеделие “ – Враца /2004 г./
Директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца /2009 г. – 2013 г./

 

РЕСОРИ:


1. Подпомага Областния управител при осъществяване на следните функции в Областна администрация - Враца:


1.1.Управление на човешките ресурси


1.2.Управление на финансовите ресурси


1.3.Управление при кризи


1.4.Административно обслужване


1.5.Информационни системи, деловодство


1.6.Координация на областна администрация с общините2. Подпомага Областния управител при осъществяване на неговите правомощия в следните области на политика:


2.1.Земеделие


2.2.Околна среда


2.3.Социална политика и здравеопазване


2.4.Транспорт,
като за целта осъществява връзки и координация с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта в съответната сфера.


ПРИЕМЕН ДЕН


Всеки втори понеделник от месеца от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Записването сe извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на телефон 092/66 14 29 и на гише „Административно обслужване” в сградата на Областна администрация - Враца, като се попълва Информационен лист по образец, съдържащ следната информация:


- Трите имена на лицето, желаещо среща;


- Адрес и телефон за обратна връзка;


- Кратко изложение на проблема