главен секретар

 

гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
phone+359 92 666 683

obl-vr@vratsa.government.bg 

Съгласно Устройствения правилник на Областните администрации  Главният секретар:


1. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;

2. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

3. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;

4.  Оосигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;

5. Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

6. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;

7.  Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

8. Организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;

9. Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.