Дирекция АКРРДС

 гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
phone 09266 11 58
 092 66 31 18

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":
1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;

2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;

3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;

4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;

5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;

6. Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;

7. П
одпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;

8. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;

9. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;

10. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;

11. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;

12. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;

13. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие; 

14.
 Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;

15.
  Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;

16. П
оддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;

17.  Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;

18.  Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;

19. О
съществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;

20.  Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

21.
 Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;

22. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;

23.
 Осъществява процедури по реституционни закони;

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.