Декларации по ЗПКОНПИ 2023

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ  през 2023 г.

Входящ
номер

Дата на 
подаване

Служител
име и фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

т. 1

т. 3

т. 2

т. 4

348

20.01.2023

Людмил Симеонов

Младши експерт

   

Заключителна

 

350

20.01.2023

Людмил Симеонов

Младши експерт

   

Встъпителна

 

352

10.03.2023

Диана Янкова

Директор дирекция АКРРДС

   

Заключителна - 1 година след освобождаване

 

354

25.04.2023

Красимира Маринова

Главен експерт

   

Ежегодна

 

356

25.04.2023

Александър Александров

Главен експерт

   

Ежегодна

 

358

26.04.2023

Ваня Дамянова

Главен експерт

   

Ежегодна

 

360

26.04.2023

Севдалина Риджалска

Главен счетоводител

   

Ежегодна

 

362

26.04.2023

Николай Николов

Главен експерт

   

Заключителна - 1 година след освобождаване

 

364

26.04.2023

Симеон Георгиев

Старши специалист

   

Заключителна - 1 година след освобождаване

 

366

27.04.2023

Лъчезар Бичовски

Младши експерт

   

Ежегодна

 

368

27.04.2023

Силвия Пелова

Главен експерт

   

Ежегодна

 

370

27.04.2023

Горан Златков

Юрисконсулт

   

Ежегодна

 

372

27.04.2023

Нели В. Ценова

Главен експерт

   

Ежегодна

 

374

28.04.2023

Евгения Кръстева

Директор дирекция АПОФУС

   

Ежегодна

 

376

28.04.2023

Пламен Попов

Главен експерт

   

Ежегодна

 

378

02.05.2023

Миряна Василева

Старши експерт

   

Ежегодна

 

380

02.05.2023

Стефан Стефанов

Главен експерт

   

Ежегодна

 

382

02.05.2023

Малина Иванова

Главен експерт

   

Ежегодна

 

384

04.05.2023

Евгения Илиева

Главен експерт

   

Ежегодна

 

386

04.05.2023

Върбинка Борисова

Директор дирекция АКРРДС

   

Ежегодна

 

388

05.05.2023

Нели Л. Ценова

Младши експерт

   

Ежегодна

 

390

05.05.2023

Мария Христова

Старши експерт

   

Ежегодна

 

392

09.05.2023

Албена Кисьова

Главен експерт

   

Ежегодна

 

394

10.05.2023

Любомир Маринков

Главен експерт

   

Ежегодна

 

396

10.05.2023

Светла Тошева

Старши счетоводител

 

 

Ежегодна

 

398

12.05.2023

Людмил Симеонов

Младши експерт

 

 

Ежегодна

 

400

18.07.2023

Петя Славейкова

Главен експерт

   

Встъпителна

 
402 18.07.2023 Петя Славейкова Главен експерт     Заключителна  
404 23.08.2023 Севдалина Риджалска Главен счетоводител     Заключителна  
405 24.08.2023 Илиян Влаховски Главен експерт     Встъпителна  

 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. През 2023 г. декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 са подадени в срок от всички служители.