Декларации по ЗПКОНПИ 2022

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ 2022

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2022 г.

 

Входящ №

 Дата на подаване

Служител

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

т. 1

т. 3

т. 2

т. 4

282

24.01.2022

Стефан Стефанов

Младши експерт       

 

 

Встъпителна

 

284

28.01.2022

Емил Пеняшки

Експ. Връзки с обществеността

 

 

Ежегодна

 

285

28.01.2022

Емил Пеняшки

Експ. Връзки с обществеността

 

 

Заключителна

 

286

10.02.2022

Стефан Стефанов

Младши експерт

 

 

Заключителна

 

288

10.02.2022

Стефан Стефанов

Главен експерт

 

 

Встъпителна

 

290

04.03.2022

Диана Янкова

Директор дирекция АКРРДС

 

 

Заключителна

 

292

10.03.2022

Лъчезар Бичовски

Младши експерт

 

 

Встъпителна

 

294

25.03.2022

Симеон Георгиев

Старши специалист

 

 

Ежегодна

 

296

25.03.2022

Николай Руменов Николов

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

298

28.03.2022

Севдалина Риджалска

Главен счетоводител

 

 

Ежегодна

 

300

13.04.2022

Людмил Симеонов

Младши експерт

 

 

Встъпителна

 

302

15.04.2022

Симеон Георгиев

Старши специалист

 

 

Заключителна

 

304

15.04.2022

Николай Николов

Главен експерт

 

 

Заключителна

 

306

29.04.2022

Светла Тошева

Счетоводител 

 

 

Ежегодна

 

308

29.04.2022

Пламен Попов

Главен експерт

 

 

Встъпителна

 

310

29.04.2022

Олег Драганов

Оперативен дежурен

 

 

Ежегодна

 

311

04.05.2022

Любомир Маринков 

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

313

04.05.2022

Ваня Дамянова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

315

04.05.2022

Върбинка Борисова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

317

05.05.2022

Албена Кисьова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

319

05.05.2022

Татяна Вутова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

321

05.05.2022

Миряна Василева

Младши експерт

 

 

Ежегодна

 

323

05.05.2022

Красимира Маринова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

325

05.05.2022

Малина Иванова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

327

05.05.2022

Силвия Пелова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

329

09.05.2022

Евгения Илиева

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

331

10.05.2022

Нели Ценова

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

333

10.05.2022

Евгения Кръстева

Директор дирекция АПОФУС

 

 

Ежегодна

 

335

11.05.2022

Александър Александров

Главен експерт

 

 

Ежегодна

 

337

13.05.2022

Мария Христова

Младши експерт

 

 

Ежегодна

 

339

02.06.2022

Горан Златков

Юрисконсулт

 

 

Встъпителна

 

341

26.08.2022

Лора Младенова-Атанасова

Старши експерт

 

 

Заключителна - 1 година след освобождаване

 

342

01.09.2022

Татяна Вутова

Главен експерт

 

 

Заключителна

 

344

29.11.2022

Светла Тошева

Счетоводител

   

Заключителна

 

346

29.11.2022

Светла Тошева

Счетоводител

   

Встъпителна

 

 


Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. През 2022 г. декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 са подадени в срок от всички служители.