ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ 2019

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2019 г.

Служител Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1 т. 3 т. 2 т. 4
Надя Гетова Експертза връзки с обществеността     Ежегодна Вх. № 94/10.05.2019 г.  
Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
Евгения Кръстева Директор     Ежегодна Вх. № 75/10.04.2019 г.  
Севдалина Риджалска Главен счетоводител     Ежегодна Вх. № 90/07.05.2019 г.  
Цветан Василев Главен експерт     Ежегодна Вх. № 104/14.05.2019 г.  
Красимира Маринова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 78/23.04.2019 г.  
Ваня Дамянова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 73/02.04.2019 г.  
Татяна Вутова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 100/14.05.2019 г.  
Симеон Георгиев Специалист     Ежегодна Вх. № 84/30.04.2019 г.  
Светла Тошева Счетоводител     Ежегодна Вх. № 96/13.05.2019 г.  
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
Диана Янкова Директор     Ежегодна Вх. № 80/23.04.2019 г  
Любомир Маринков Главен експерт     Ежегодна Вх. № 68/20.03.2019 г.  
Силвия Пелова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 82/25.04.2019 г.  
Евгения Илиева Главен експерт     Ежегодна Вх. № 71/02.04.2019 г.  
Върбинка Борисова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 72/02.04.2019 г.  
Малина Иванова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 70/02.04.2019 г.  
Галина Георгиева Главен експерт     Ежегодна Вх. № 69/29.03.2019 г.  
Велислава Петрова Главен експерт     Ежегодна Вх. № 106/14.05.2019 г.  
Албена Кисьова Старши експерт     Ежегодна Вх. № 74/04.04.2019 г.  
Лора Младенова-Атанасова Старши експерт     Ежегодна Вх. № 77/12.04.2019 г.  
Ива Трифонова Младши експерт     Ежегодна Вх. № 92/07.05.2019 г.  
Николай Николов Младши експерт     Ежегодна Вх. № 86/30.04.2019 г.  
Янаки Долапчиев Младши експерт     Ежегодна Вх. № 112/15.05.2019 г.  
Миряна Василева Младши експерт     Ежегодна Вх. № 88/02.05.2019 г.  
Мария Христова Младши експерт     Ежегодна Вх. № 118/15.05.2019 г.  
Оперативен дежурен по ПМС № 212/10.11.1993 г.
Тодор Христов Оперативен дежурен     Ежегодна Вх. № 108/14.05.2019 г.  
Чавдар Герговски Оперативен дежурен     Ежегодна Вх. № 116/15.05.2019 г.  
Любен Недков Оперативен дежурен     Ежегодна Вх. № 114/15.05.2019 г.  
Олег Драганов Оперативен дежурен     Ежегодна Вх. № 102/14.05.2019 г.  
Цветан Христов Оперативен дежурен     Ежегодна Вх. № 110/14.05.2019 г.  

 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Враца са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Враца и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

3. През 2019 г. декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 са подадени в срок от всички служители.