Асоциация ВиК

07.09.2021 г.

Мандати

Протокол № 21 от 01.09.2021 г.

Списък по чл. 12а, ал. 2

14.07.2021 г.

Покана ИОС

Писмени материали по т. 1

Писмени материали по т. 2

15.06.2021 г.

Мандати

Протокол № 20 от 31.05.2021 г.

Списък присъстващи

22.04.2021 г.

Покана ИОС

Писмо ИОС

Писмени материали по т. 1

Писмени материали по т. 2

24.03.2021 г.

Мандати

Протокол № 19 от 02.03.2021 г.

Списък по чл. 12а, ал.2 от ПОДАВиК 

02.02.2021 г.

Покана за Редовно Общо събрание

БЮДЖЕТ 2021 г.

Отчет за дейността 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета 2020 г.

ГФО 2020 г.

22.10.2020 г.

Протокол ИОС заличени данни

Списък с присъстващи

Мандати заличени данни

Писмени материали ИОС

28.09.2020 г.

Протокол № 2 за определяне на спечелилия конкурс кандидат

23.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 1 за разглеждане на постъпили Заявления за участие в конкурса

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса

18.08.2020 г.

ПОКАНА ОС

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 г.

Конкурс за ВиК експерт

Обявление за конкурс

Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Заявление за участие в конкурс

Декларация по кодекс на труда

15.04.2020 г.

Доклад за дейността на ВиК Враца за 2019 г заличени данни

03.04.2020 г.

Протокол ОС заличени данни

Списък с присъстващи

Мандати заличени данни

Информация резервни водоизточници заличени данни

03.02.2020 г.

ПОКАНА ОС 

БЮДЖЕТ 2020 г.

Отчет за дейността 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета 2019 г.

ГФО 2019

15.07.2019 г.

протокол №16 ИОС 15.07.2019 г.

списък с присъстващи ИОС 15.07.2019 г. 

мандат МОСВ

мандат МРРБ

мандат общини

24.06.2019 г.

покана за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на АВиК, насрочено за 15.07.2019 г.

проектобюджет на АВиК - Враца за 2020 г.

22.02.2019 г.

протокол №15 ИОС 06.02.2019 г.

списък с присъстващи ИОС 06.02.2019 г. 

мандат МОСВ

мандат МРРБ

мандат общини

12.02.2019 г.

протокол №14 ИОС 06.02.2019 г.

списък с присъстващи ИОС 06.02.2019 г. 

мандат МОСВ

мандат МРРБ

мандат общини

17.01.2019 г.

Покана за свикване на Редовно заседание на Общото събрание на АВиК, насрочено за 11.02.2019 г.

Бюджет 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.

Отчет за дейността на АВИК за 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

15.01.2019 г.

Покана за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на АВиК, насрочено за 06.02.2019 г.

Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 09.02.2016 г.

21.09.2018 г.

протокол №13 ИОС 30.08.18 г.

списък с присъстващи ИОС 30.08.2018 г. 

мандат МОСВ

мандат МРРБ

мандат общини

02.08.2018 г.

Покана за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на АВиК, насрочено за 30.08.2018 г.

Проектобюджет на АВиК - Враца за 2019 г.

18.06.2018

протокол №12 ИОС 11.06.18 г.

списък с присъстващи ИОС 11.06.2018 г. 

мандат МОСВ

мандат МРРБ

мандат общини

18.05.2018 г.

Искане за включване на допълнителна точка в дневния ред

ОИП за срока на договора

ПИП 2018

ПИП 2017

ПИП 2016

Покана за ИОС 11.06.2018 г.

Придружително писмо ВиК

Списък инвестиции към ПИП 2018

26.03.2018 г.

Мандат МРРБ

Мандати

Протокол №11

Протокол Общински съвет Козлодуй

Списък на присъстващите

15.02.2018 г.

Покана за редовно общо събрание на АВИК

Бюджет 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.

Отчет за дейността на АВИК за 2017 г.

Годишен финансов отчет за 2017 г.

24.08.2017 г.

Протокол №10

Списък на присъстващите

Заповед за допълване на протокол

Протокол №10 - ДОБАВЕН

30.06.2017 г.

Покана за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на АВиК, насрочено за 31.07.2017 г.

Проектобюджет на АВиК - Враца за 2018 г.

20.06.2017 г.

Протокол от проведеното заседание на Общото събрание на АВиК 

Списък с присъстващите от заседанието 

16.05.2017 г.

Покана за свикване на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК Враца, насрочено за 16.06.2017 г.

Съпроводително писмо ВиК

Съпроводително писмо ВиК

Съпроводително писмо ВиК

Писмо за отстраняване на несъответствия

План за опазване на околната среда

План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите

Решение РИОСВ

13.03.2017 г.

Писмени материали от Редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК Враца, проведено на 06.03.2017 г.

Мандати за провеждане на Редовно Общо събрание на АВиК - Враца

Списък на присъстващите и имащи право на глас 

Протокол от Редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК - Враца, проведено на 06.03.2017 г.

Писмени материали за предстоящото на 06.03.2017 г. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца

Бюджет 2017 г.

Отчет за дейността за 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2016 г.

06.02.2017 г.

Покана за свикване на Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК - Враца, насрочено за 06.03.2017 г.

09.09.2016 г.

Покана за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК - Враца, насрочено за 07.10.2016 г.

02.08.2016 г.

Писмени материали за Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Враца, насрочено за 07.10.2016 г.

Съпроводително писмо

Планза опазване на околната среда

Писмени материали от Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Враца, проведено на 29.07.2016 г.

Протокол №7 от 29.07.2016 г. от Извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-Враца

Списък с присъстващите и имащи право на глас на заседанието

Справка №1

Справка №2

Приложение към бизнес план

Бизнес план

19.07.2016 г.

Писмени материали от Извънредно заседание на Общото събрание Асоциация по ВиК Враца, проведено на 13.07.2016 г.

Писмо Указание от МОСВ

Писмени материали за Извънредното заседание на Общото събрание на АВиК

Мандати на МРРБ и МОСВ за Извънредното заседание

Мандати на кметовете на общини

Протокол от Извънредното заседание на Общото събрание на АВиК

Списък на присъстващите на Извънредното заседание на Общото събрание на АВиК

30.06.2016 г.

Покана за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК - Враца, насрочено за 29.07.2016 г. 

Материали за Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК - Враца, насрочено за 29.07.2016 г. 

Писмо ВиК - Враца

Справка №1

Справка №2

Приложение към бизнес план

Бизнес план

23.06.2016 г.

Покана за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" - Враца , насрочено за 13.07.2016 г.

Материали за Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" - Враца , насрочено за 13.07.2016 г.

Писмо - указание от МОСВ 

Проектобюджет на Асоциацията по ВиК - Враца на обособената територия, обслужвана от "ВиК" - Враца за 2017 г.

29.03.2016 г.

Мандати на членовете на Асоциация по ВиК, присъствали на проведеното на 29.02.2016 г. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, ведно със Списък с присъстващите и Протокол от проведеното заседание

Протокол №5/29.02.2016 г.

Списък на присъстващите

Мандат Община Бяла Слатина

Мандат Община Враца

Мандат Община Козлодуй

Мандат Община Криводол

Мандат Община Мездра

Мандат Община Мизия

Мандат Община Оряхово

Мандат МОСВ

Мандат МРРБ

22.03.2016 г.
Списък на допуснатите и недопуснати до участие в конкурс кандидати за заемане на длъжността "Финансов експерт" в АВиК - Враца

07.03.2016 г.

Писмени материали от Извънредно заседание на Асоциация по ВиК Враца, проведено на 09.02.2016 г.
По т.1 от дневния ред: Бизнес план за 2016 г. на ВиК Оператора, ведно с Приложение 1
Бизнес план за 2016 г. на ВиК Оператора 
Приложение 1

По т. 2 от дневния ред: Бизнес план за 2015 г. на ВиК Оператора, ведно със Справка №18, Справка №9.1, Справка №10.5, Справка №13, Справка №16, Справка за изградена и функционираща канализация, Справка №2.1, Справка Аварии
Бизнес план за 2015 г. на ВиК Оператора
Справка №18
Справка №9.1
Справка №10.5
Справка №13
Справка №16
Справка за изградена и функционираща канализация
Справка №2.1
Справка Аварии

Протокол ведно с приложение мандати от Извънредно заседание на Асоциация по ВиК Враца, проведено на 09.02.2016 г.

Протокол №4/09.02.2016 г.

Списък на присъстващите

Мандат Община Борован

Мандат Община Бяла Слатина

Мандат Община Враца

Мандат Община Козлодуй

Мандат Община Криводол

Мандат Община Мездра

Мандат Община Мизия

Мандат МОСВ

Мандат МРРБ

Мандат Община Оряхово

Мандат Община Роман

Мандат Община Хайредин

15.02.2016 г.
Обява - Конкурс за длъжността: "Финансов експерт" в АВиК

Декларация по Закона за личните данни

Заявление за участие в конкурс

26.01.2016 г.
Покана за редовно заседание на Общото събрание на АВиК, насрочено за 29.02.2016 г

Материали за Редовното заседание на Общото събрание на АВиК -Враца на 29.02.2016 г.

т.1 Бюджет за 2016 г. на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД-Враца

т. 2 Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД-Враца

т. 3 Отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД-Враца за 2015 г.

т. 4 1. Искане на община Враца за включване на допълнителна точка в дневния ред

4. 2 Насоки за кандидатстване фазирани проекти

4.3 Отговор за вземане на решение за фазиране на проект

т. 5 Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД-Враца за 2015 г.

06.01.2016 г.

Бизнес план за развитието на дейността на ВиК оператора - "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Враца за 2016 г.

06.01.2016 г.
Приложение Ремонтна програма

06.01.2016 г.

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

06.01.2016 г.
Бизнес план за развитие на дейността на "ВиК" ООД за 2014-2015 г.

06.01.2016 г.
Справка №18

06.01.2016 г.
Справка №9.1

06.01.2016 г.
Справка №10.5

06.01.2016 г.
Справка №13

06.01.2016 г.
Справка №16

06.01.2016 г.
Справка Канализация

06.01.2016 г.
Справка №2.1

06.01.2016 г.
Справка Аварии

05.01.2016 г.
Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК - Враца

03.09.2015 г.
Актуално разпределение на гласовете

03.09.2015 г.
Проектобюджет за 2016 г.

03.09.2015 г.
Списък на присъстващите с право на глас /стр.1/
/стр.2/

03.09.2015 г.
Протокол №3 от 25.08.2015 г.

03.09.2015 г.
Решение по чл.5, ал.6 от ПОДАВК - Общински съвет - Оряхово

03.09.2015 г.
Решение по чл.5, ал.6 от ПОДАВК - Общински съвет - Мизия

03.09.2015 г.
Решение по чл.5, ал.6 от ПОДАВК - Общински съвет - Мездра

03.09.2015 г.
Решение по чл.5, ал.6 от ПОДАВК - Общински съвет - Криводол /стр.1/
/стр. 2/

03.09.2015 г.

Решение по чл.5, ал.6 от ПОДАВК - Общински съвет - Враца

03.09.2015 г.
Решение по чл.5, ал. 6 от ПОДАВК - Общински съвет - Бяла Слатина

03.09.2015 г.
Мандат по чл.5, ал.3 от ПОДАВК - Министерство на околната среда и водите

03.09.2015 г.
Мандат по чл.5, ал.3 от ПОДАВК - Министерство на регионалното развитие и благоустройството

01.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на приемна за граждани на Асоциацията по ВиК

30.07.2015 г.
File