ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА

Днес в Заседателната зала на Областна администрация Враца, под председателството на областния управител Малина Николова, се проведе Второто заседание на Комисията за изготвяне на Областната здравна карта.

На срещата присъстваха членовете на Комисията, определена със Заповед на Министъра на здравеопазването, в която са включени представителите на  всички общини, на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Районна колегия на българския лекарски съюз, Районна колегия на Българския зъболекарски съюз и на  Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Заедно с тях, участие взеха и управителите на лечебни заведения на територията на област Враца.

В хода на заседанието, д-р Анета Ставрова, директор на Регионална здравна инспекция, запозна присъстващите с попълнения проект на документа досега. По така изготвеното предложение се запазва броят на сключилите договори с РЗОК практикуващи лекари в специализираната извънболнична медицинска и болнична помощ на територията на област Враца.

„Документът има за цел да осигури качествено здравеопазване и достъп до здравни грижи на пациентите“ – подчерта д-р Ставрова.

На свой ред, присъстващите изказаха мнения относно броя и разпределението на легловата база в болничната и извънболничната помощ и всички останали параметри, необходими за изготвянето на Картата.

Комисията по изготвянето на Областна здравна карта взе решение всички промени да бъдат мотивирани от Районната колегия на български лекарски съюз и от Регионалната здравна инспекция и окончателният вариант на документа да бъде приет на следващото заседание, насрочено за 23 ноември.