СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район за планиране, съвместно с Регионалния координационен комитет проведе днес, 29 юни в залата на Областна администрация – Враца съвместно заседание. Заседанието се откри и ръководи от г-жа Малина Николова - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30.06.2018 г., областен управител на област Враца.

В заседанието участват представители на областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на министерства и на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.

На заседанието областният управител на Враца символично предаде председателството на Регионалния съвет за периода 01.07- 31.12.2018 г. на областния управител на Плевен – Мирослав Петров, а за заместник – председател бе предложен и избран д-р Валери Желязков, кмет на Община Никопол.

Експерти от петте области представиха потенциала за развитие на туризма в Северозапада. Малина Николова предложи и постави на гласуване решения, свързани с финансирането и развитието на туризма в района. Гласуваните единодушно решения  ще се депозират до министъра на туризма и касаят включването на Област Ловеч в културно-историческа дестинация „Богатствата на Северозапада“, в която до момента няма включени обекти от областта, както и създаването на Национална програма за финансиране на туристическата инфраструктура в Северозапада. Членовете на Регионалния съвет се обединиха за създаване на общ дигитален продукт, популяризиращ потенциала и възможностите за туризъм в района.

На заседанието се обсъди и одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г., за 2017 г.

Експертите от министерствата докладваха напредъка по Оперативните програми в България, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район към месец юни 2018 г.