РЕШЕНИЕ ИЗВЪН КОМПЕТЕНТНОСТТА СИ ПРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

РЕШЕНИЕ  ИЗВЪН КОМПЕТЕНТНОСТТА СИ ПРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

    Със своя Заповед областният управител Стефан Красимиров връща за ново обсъждане решение на Общински съвет – Враца,  с което се дава съгласие  за изработването на проект за Частично изменение на  Подробен устройствен план -  план за регулация и застрояване на елементи на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пътна и пешеходна връзка (надлез) над бул. „Мито Орозов“, гр. Враца от о.т. 182, находяща се в съществуващ тупик, западно от кв.1 на „Промишлена зона“ – Враца, до ул. „Братя Миладинови“ в ж.к. „Металург“, между о.т. 92 и о.т. 94“.

    Причината за това е, че общинският съвет е излязъл извън пределите на своята компетентност и е иззел правомощия на кмета на общината.

    Съгласно закона за устройство на територията /чл. 124а и чл. 124б/  общинският съвет може по предложение на кмета на общината да приеме решение за изработване на проект за нов  план за регулация и застрояване, но не може да приема решение за изменение на вече съществуващ план. 

    Изземването на кметски правомощия и заобикалянето на закона водят до незаконосъобразност на това решение на Общински съвет – Враца, поради което областният управител го връща за ново обсъждане.

    Общинският съвет е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок от получаването на заповедта, като може да  отмени, измени или потвърди върнатото решение. В последните два случая областният управител има правомощието да оспори новото решение пред съда.

    Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация - Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.