РЕШЕНИЕ № РД-43/28.05.2021 г.

РЕШЕНИЕ № РД-43/28.05.2021 г.

РЕШЕНИЕ

 

№ РД-43/28.05.2021 г.

 

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс и във връзка с постъпила жалба с Вх. № 03 00 – 11 /30/ от 26.05.2021 г.

 

 

РЕШИХ:

 

 

ОТХВЪРЛЯМ  жалба  с Вх. № 03 00 – 11 /30/ от 26.05.2021 г. от Асен Ицов Кирилов, общински председател на ПП ДПС гр. Оряхово, като неоснователна.

 

      

           МОТИВИ:

     

                    Със заповед № РД-11-169 от 19.05.2021 г. на кмета на община Оряхово са образувани шестнадесет избирателни секции за провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. на територията на община Оряхово.

                      На територията на гр. Оряхово са образувани 5 секции, което е с три по-малко от образуваните секции за провеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

                      В тази връзка в законовия тридневен срок е постъпила жалба от общинския председател на ПП ДПС гр. Оряхово, в която са изложени възражения за незаконосъобразност на заповед № РД-11-169 от 19.05.2021 г. на кмета на община Оряхово, изразяващи се в липса на мотиви и правно основание. Посочено е, че в бившата секция № 008 е налице сравнително висока избирателна активност, секцията е разположена в ромската махала, отдалечена е на значително разстояние от другите секции и е крайно неудобно избирателите да изминават по няколко километра за да достигнат до новата секция. Според жалбоподателя целта е да се създадат „опашки“ и напрежение пред  секциите, като по този начин ще се демотивират избирателите дошли да упражнят правото си на глас. Направено е възражение и по отношение срока за издаване на заповедта, като е посочено, че същата е издадена на 19.05.2021 г., непосредствено преди трите почивни дни, за да не може заинтересованите лица да се запознаят с нея и съответно да бъде пропуснат срока за обжалване.

                    От страна на кмета на община Оряхово е постъпило мотивирано становище, с което се оспорват всички възражения в жалбата.

                    След като се запознах с така представените към административната преписка документи  установих следното:

                    Съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс /ИК/ в една избирателна секция се включват до 1000 избиратели. В населените места се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

                      Броят на избирателите на територията на гр. Оряхово по списъците от изборите за Народно събрание, проведени на 04.04.2021 г. са 4254, от което следва, че числото хиляда се съдържа 4 пъти, като остава остатък от 254 избиратели, от където следва, че на територията на гр. Оряхово могат да бъдат образувани 5 избирателни секции. Това е и броят на образуваните секции съгласно оспорваната заповед. Няма основание на база броя на избирателите да бъдат образувани повече от пет секции.

                       По отношение на разположението на секциите не е видно създаване на неудобство за гласоподавателите. Най-голямото разстояние от адресната регистрация на гласоподавателите от най-отдалечената точка /ул. Райна Княгиня/ до новообразуваната секция /НУ Св. Св. Кирил и Методий“/ е 1300 метра.

                       Относно възраженията за срока на издаване на заповедта, следва да се отбележи, че същата е издадена в съответствие с утвърдената хронограма на Централната избирателна комисия.

 

   С оглед на гореизложеното не установявам незаконосъобразност на заповед № РД-11-169 от 19.05.2021 г. на кмета на община Оряхово, като считам че жалба  с Вх. № 03 00 – 11 /30/ от 26.05.2021 г. от Асен Ицов Кирилов, общински председател на ПП ДПС гр. Оряхово, е неоснователна и следва да бъде отхвърлена като такава.

             Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред  Административен съд – Враца.

             Настоящото решение да се изпрати незабавно след подписването му на жалбоподателя на посочения от него адрес за кореспонденция в административната преписка, както и да се публикува на електронната страница на Областна администрация- Враца в раздел «Новини и събития».

 

  

 

 

 

 

   ИВАН СЪЛОВ /п/

   Областен управител на област Враца