РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЗР НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБСЪДИ КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) ЗА РЕГИОНА И ПРИЕ НОВО РЪКОВОДСТВО.


 

В провелото се на 13 май заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион за планиране, упълномощени представители на Областна администрация – Враца взеха участие като членове на широкия състав.

Основните теми в дневния ред на заседанието бяха обсъждане на извършената оценка и приоритизация от Звеното за предварителен подбор на Концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за СЗР, одобряването на обща програмна концепция на Северозападния регион, както и избиране на нов председател на РСР.

На заседанието чрез тайно гласуване за втори мандат бяха избрани Калин Каменов – кмет на община Враца, за председател на РСР и Златко Живков – кмет на община Монтана, за заместник председател на РСР.

Членовете на широкия състав подкрепиха извършената приоритизация на КИТИ и приеха Общата програмна концепция на СЗР.