"РАЗРАБОТВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА ВИРТУАЛНА МРЕЖА" ПО ПРОЕКТ "ТРАНСГРАНИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМУНИКАЦИЯ ДОЛЖ-ВРАЦА"

"Разработване и инсталиране на програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа" по проект "Трансграничен Център за комуникация Долж-Враца", с референтен номер 2/4i/-1.2-6 и MIS-ETC Code666, Преписка №00800-2015-0001

18.12.2015 г.         10:39 ч.
Информация за изпълнението на Договор за обществена поръчка

18.12.2015 г.         10:37 ч.
Информация за извършени плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

18.12.2015 г.         10:35 ч.
Информация за освободена гаранция по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

13.11.2015 г.        10:00
Информация за освобождаване а гаранции

 13.11.2015 г.       10:03
Техническо предложение

Договор

12.08.2015 г.        11:50
Решение класиране

12.08.2015 г.        11:49
Протокол №1

12.08.2015 г.        11:48
Протокол №2 

12.08.2015 г.        11:47
Протокол №3

04.08.2015 г.        13:35

Съобщение

15.06.2015 г.        13:26 ч.
1. Документация

2.Обявление

3.Решение

4. Съобщение до средствата за масово осведомяване

5. Оферта - Приложение №1

6. Техническо предложение - Приложение № 1.1

7. Ценово предложение - Приложение № 2

8. Представяне на участника - Приложение № 3

9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 4

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  - Приложение № 5

11. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 6
12. Декларация - списък на служителите/експертите - Приложение № 6а
13. Декларация по чл. 51а от ЗОП - Приложение № 6б
14. Образец на банкова гаранция за участие - Приложение № 7
15. Образец на банкова гаранция за изпълнение - Приложение №8
16. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение №9
17. Проект на договор  - Приложение №10
18. Декларация за конфиденциалност - Приложение №11
19. Декларация за липса на свързаност - Приложение №12