РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА СЕ ПРОИЗНЕСЕ „ХУБЕВ“ ЕООД ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА 24 765 ЛВ.


    Районен съд – Враца  осъди „Хубев“ ЕООД да заплати на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите на Държавата, представлявана от Стефан Красимиров, областен управител на област Враца,  сумата от 24 765 лв., с която се е обогатил неоснователно от ползването  на имоти - държавна собственост в периода 2017 г. – 2022 г., ведно със законната лихва върху тази сума.

    Припомняме, че на 14.12.2021г. комисия от Областна администрация – Враца, при планова проверка на фактическото състояние на недвижими имоти – частна държавна собственост в гр. Враца,  установи, че тези имоти се държат без правно основание от „Хубев“ ЕООД. Въз основа на заповед на областния управител Стефан Красимиров от 14.01.2022г. имотите бяха иззети и върнати във фактическо владение на държавата. Областният управител издаде и наказателно постановление, с което наложи глоба в размер на 5000 лева на управителя на търговското дружество, а на 14.03.2022 г. заведе в Районен съд  - Враца от името на Държавата срещу „Хубев“ ЕООД и  иск за неоснователно обогатяване.  

    В решението си съдът намира за безспорно, че собствеността на имотите е държавна,  че „Хубев“ ЕООД  е  ползвал помещения и паркоместа, без да са предоставени по съответния ред, и че по този начин е лишил Държавата от възможността да ги ползва или отдава под наем, което води до обогатяване на ответника и обедняване на ищеца. По тези причини исковата претенция е уважена в пълен размер.

    Решението на Районния съд  може да се обжалва в двуседмичен срок пред Врачански окръжен съд.