ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПОХОД „КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА“ – 2015 Г.

Публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет "Осигуряване на хранителна продукция за участниците в Шестдесет и деветия  Национален поход "Козлодуй - Околчица" - 2015 г."

Уникален код 9041454

08.06.2015 г.         13:27 ч.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

 25.05.2015 г.         11:30 ч.

Договор

Приложение към Договора

20.05.2015 г.         10:05 ч.
Протокол за избор на изпълнител

05.05.2015 г.         10:03 ч.
Заповед 2015

Публична покана

Техническа спецификация - Приложение 1

Меню

Оферта - Приложение 2

Указания за подготовка на офертата - Приложение 3

Административни сведения - Приложение 4

Техническо предложение - Приложение 5

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение 6

Проект на договор - Приложение  7

Ценово предложение  - Приложение 8

Ценово предложение - Приложение 8а

Съобщение до средствата за масово осведомяване