ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ“ – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА“ Уникален код 9041125

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ“ – ОБЩИНИ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА“

Уникален код 9041125 

 08.06.2015 г.          13:25

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ


14.05.2015 г.           10:15 ч.
ПРОТОКОЛ 


18.05.2015 г.        11:06 ч.
ДОГОВОР №В-161-05/2015 Г. 

14.05.2015 г.        10:15 ч.
ПРОТОКОЛ

24.04.2015 г.        13:32 ч.

ЗАПОВЕД 2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ №3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.9 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ №6

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ №7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №8

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ