ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2021-2027


Днес се проведе Второ заседание на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране по Програмата за сътрудничество Румъния – България 2021-2027 г.

В него взеха участие областният управител и председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район Малина Николова, експерти от Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния, представители на Главна дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия, представители на Националното сдружение на общините в Република България, експерти от Техническия секретариат, както и членовете на Съвместната работна група.

От българска страна заседанието се ръководи от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Бъдещата програмата, чийто проект се очаква да бъде представен до средата на следващата година, предвижда тя да бъде ориентирана към две цели: „Европа по-близо до хората“ и „По-свързана Европа”. Фокусът на програмата ще е насочен и към директна подкрепа на малките и средни предприятия като най-уязвими от въздействията на кризи. Предвижда се допълване и съвместяване на ресурсите на програмата с националните оперативни програми.

Велоалея по поречието на река Дунав, част от маршрута Euro Velo 6, пълно предпроектно проучване за изграждане на нови мостове и транспортни връзки между България и Румъния и финансова помощ за малкия и среден бизнес в граничните области на двете държави - това са трите стратегически направления, които ще бъдат предложени за финансиране от ТГС Румъния - България в следващия програмен период 2021-2027 година.

С програмата ще се финансират проекти за развитие на местната бизнес среда, социалното включване, туризма, опазване на природното и културното наследство и др., които следва да съблюдават принципите за партньорство, интегрирани мерки и ясни икономически ефекти за териториите на Северна България, включени в програмата.

Заместник-министър Деница Николова отбеляза по време на заседанието, че в новия програмен период се набляга на промяната в стратегическата ориентация на програмата с цел - прилагане на засилен териториален подход, основан на потенциала и специфичните нужди на граничните региони.