ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ


Областният управител и председател на Асоциацията по ВиК Малина Николова проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца. На срещата, само 6 от десетте общини взеха участие - кметовете на общините Враца, Бяла Слатина, Мизия, Оряхово и Роман, както и представител на община Козлодуй.

Съгласно дневния ред, Общото събрание на Асоциацията единодушно прие Бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2020 г., Отчет за изпълнение на бюджета  и Отчет за дейността на Асоциацията за 2019 г., както и Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2019 г.

„Съгласно Правилника за дейността на асоциациите по ВиК, всяка община – член на АВиК се задължава в двумесечен срок от приемане на бюджета на Асоциацията да внесе своята вноска“, заяви Николова и припомни на кметовете, че бюджетът на Асоциацията се формира от вноските на членовете й.

По време на заседанието, главният секретар на Асоциацията Петя Донова направи кратък анализ на процеса по отчитане и приемане на инвестиции, извършени от оператора „ВиК“ ООД - Враца във ВиК инфраструктура през 2019 г. Процесът се осъществява под методическото ръководство на МРРБ и при спазване принципите на експертно начало в съвместната работата със служителите от държавната и съответните общински администрации.

При проведена на 22 януари 2020 г. работна среща с „ВиК“ ООД – Враца, операторът е изразил становище, че в Инвестиционната програма на дружеството за 2020г. ще бъдат заложени за изпълнение само реконструкции във ВиК инфраструктура, които са крайно необходими.

„Усилията на дружеството приоритетно ще бъдат насочени към участъци с голям брой аварии и такива, за които има осигурено финансиране от страна на публичните собственици за последващо цялостно асфалтиране на пътните настилки. В тази връзка припомням, че с писмо от 31.01.2020 г. бе указано на всички членове на Асоциацията да депозират информация в систематизиран вид за обектите, по отношение на които е необходимо да бъдат извършени неотложни реконструкции и за които има осигурено финансиране за последващо асфалтиране. Към днешна дата Областна администрация – Враца и общините Оряхово, Роман, Криводол, Козлодуй и Мездра са предоставили такава информация. При спазване принципите на взаимодействие с органите на местно самоуправление се обръщам към представителите на общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Мизия и Хайредин с молба да бъде предоставена изисканата от АВиК – Враца информация. От своя страна Асоциацията се ангажира своевременно да предостави депозираното от всички публични собственици на ВиК оператора, за сведение и изпълнение“, поясни главният секретар на Асоциацията Петя Донова.

В края на заседанието стана ясно, че предстои работна среща с  представители  на  „ВиК“  ООД  –  Враца , на която ще бъде  предоставена информация от страна на оператора, относно изпълнението на изискванията на Глава втора от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. При спазване изискванията на Наредбата и в рамките на контролните правомощия на Асоциацията е да извърши планова проверка на оператора, за резултата от която ще бъдат уведомени всички членове на АВиК-Враца.

Беше пояснено също, че операторът „ВиК“ – Враца ще предостави писмено становище по изисканата от МОСВ информация за състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за ползване при възникване на извънредни ситуации, както и възможностите им за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца. Становището ще съдържа информация и за напредъка по изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива за пречистване на отпадъчни води от населените места и изпълнение на заложените мерки в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.