ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВРАЦА


    На 30.01.2023 г. в Областна администрация – Враца се проведе първа работна среща по повод започналия процес по разработване на Националната карта на социалните услуги и планирането на територията на област Враца. Поводът за нея е въвеждането на нов ред на планиране на общинско, областно и национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, съгласно Закона за социалните услуги. 

       Областният управител Георги Митов приветства присъстващите представители на общини и институции ангажирани пряко с процеса на планиране и поясни, че съгласно законовите разпоредби, до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., се приема Националната карта на социалните услуги. Демографските данни и информацията за здравния статут на населението вече са публикувани официално от Националния статистически институт и затова общините имат сформирани работни екипи, които  са започнали работа по изготвяне на анализ и планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.

    Областният управител напомни, че съгласно изготвения от Агенция социално подпомагане времеви график за работа, до края на месец януари следва да са готови анализите за потребностите на общините и да се проведе обсъждането и съгласуването на услугите на областно ниво, като в този срок областният управител да представи в Агенцията обобщена информация за резултатите.

    В реда на изказванията на участниците от общините стана ясно, че при всички анализът е в работен вариант. Поставените от АСП срокове са изключително кратки и нереални. Изисква се много повече технологично време за работа и провеждане на необходимите обсъждания и съгласуване в общинските съвети. Срещат се сериозни затруднения при набиране на необходимата реална информация. Получават се разнопосочни данни, не всички са коректни и в процеса на изчисленията по зададените критерии не се постига резултат, отговарящ на необходимостта на съответната община. Експертите от общините споделиха с тревога, че при така зададените формули голяма част от услугите не могат да продължат да съществуват.

    В хода на дискусията заместник-кметът на Община Враца Александър Владимиров внесе предложение при приключване с работата по документа да се проведе нова среща за дебатиране на конкретните услуги на областно ниво.

    Областният управител подчерта, че е много важно точно да се извърши оценка на потребността от социални услуги, за да може да се направи правилно планиране и всеки нуждаещ се от подкрепа да получи качествена социална услуга.