ПРОВЕДЕ СЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК


Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца проведе днес заместник областният управител Мирослав Комитски. В заседанието взеха участие кметове и представители на общините Борован, Бяла Слатина, Мездра, Роман, Враца и Мизия.

В хода на заседанието беше разгледано, гласувано и единодушно прието предложението за приемане на решение за препоръчителния размер от 20 000 лева вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца за 2021 г.

Главният секретар на Асоциацията по ВиК Петя Донова припомни задълженията на общините за проектна готовност и срок за изпълнение по Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води за агломерациите от 2000 до 10 000 е.ж. в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.

Разяснени бяха и заложените мерки в сектор „ВиК“ в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 2016 – 2021 г.

В програмата към ПУРБ са предвидени мерки за опазване на повърхностните и подземните води в района, с действие на изпълнение „Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационната система, включително ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е.ж.“.

Проектните предложения ще бъдат финансирани чрез държавния и общински бюджети, ВиК оператора, Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони.