ПРОВЕДЕ СЕ ЕЛЕКТРОННО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА БОРБА С ГРИП И ОРЗ

ПРОВЕДЕ СЕ ЕЛЕКТРОННО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА БОРБА С ГРИП И ОРЗ

Областният щаб за борба с грип и ОРЗ проведе на 20.11.2020 г. електронно заседание, на което бяха обсъдени възможните варианти за реорганизация на лечебната мрежа на територията на областта и предложения за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда за учениците в област Враца.

Областният управител запозна членовете на щаба с писмо на министъра на здравеопазването, с което се изисква разработването на възможни варианти и вземането на решения за определяне на лечебни заведения, които да бъдат ангажирани с лечение само на лица с COVID-19 и лечебни заведения, които ще изпълняват медицински дейности само за незаразени с коронавирусна инфекция пациенти.

От директора на РЗИ - Враца бяха предложени за разглеждане четири варианти за реорганизация на областната лечебна мрежа, в случай на 14 дневна заразеност над 600 заразени лица на 100 хил. население.

Членовете на Областния щаб за борба с грип и ОРЗ приеха със свое решение, на база състоянието и възможностите на лечебните заведения за болнична помощ в област Враца, за осигуряване на необходимите медицински грижи за лицата, нуждаещи се от хоспитализация, да се предложи на министъра на здравеопазването:

● увеличаване броя на леглата за неусложнени с COVID-19 пациенти в „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД на 60, от общо 80, като при необходимост от интензивно лечение на пациенти, те да бъдат насочвани към МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца и Първа частна МБАЛ – Враца;

● КОЦ - Враца, СБПБББ - Роман и СБПЛРВБ - Мездра да изпълняват медицински дейности само за незаразени с коронавирусна инфекция пациенти;

● останалите лечебни заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването за лечение на лица с COVID-19 продължават дейността си при досега определените условия.

След подадено предложение от РУО – Враца чрез информация от страна на директорите на училищата за брой отсъстващи ученици и учители с потвърден COVID-19, отсъстващи като контактни на COVID-19 и отсъстващи поради ОРЗ, Областният щаб взе следните решения:

● препоръчва преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за периода 23.11.2020 г. – 30.11.2020 г. вкл. за всички паралелки в Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров“ - Борован, Средно училище „Христо Ботев“ - Габаре, Професионална гимназия „Алеко Константинов“ – Мездра и Средно училище „Васил Левски“ - Роман. В посочените училища, в над 50 % от паралелките в прогимназиалния етап на основната степен и двата гимназиални етапа на средната степен на образование, както и в две или повече паралелки в началния етап на основната степен на образование отсъстват над 20 % от учениците;

● препоръчва преминаване към обучение от разстояние в електронна среда  за периода 23.11.2020 г. – 30.11.2020 г. вкл. за отделни паралелки в следните училища:  Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - Козлодуй за ІІ „а“ клас, ІV „в“ клас, ІV „г“ клас и Средно училище „Никола Войводов“ – Враца за І „а“ клас, ІІ „в“ клас, ІІ „г“ клас. В посочените училища в две или повече паралелки в началния етап на основната степен на образование отсъстват над 20 % от учениците;

● препоръчва вземане на решение на училищно ниво, на база Заповед № РД 09-3158/ 11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за периода 23-30.11.2020 г. вкл. в училищата, в които към дата 19.11.2020 г.  до 50 % от паралелките в прогимназиалния етап на основната степен и двата гимназиални етапа на средната степен на образование, както и в отделни паралелки в начален етап,  броят на отсъстващите ученици е между 15 и 20 %;

● до 30 ноември в онлайн среда продължават обучението си всички ученици от училищата в община Хайредин;

● от 23 ноември, всички останали ученици са с възстановени присъствени учебни занятия в гимназиален етап на обучение в училищата от община Враца, като по предложение на Областния щаб, ще бъде направен мониторинг за здравословното състояние на всички завърнали се в клас ученици.