ПРЕПИСКА № 00800-2016-002, „ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА“

ПРЕПИСКА № 00800-2016-002, „ПЛАНОВО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ УЧАСТЪЦИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ ВРАЦА“

Преписка № 00800-2016-002, Наименование "Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в област Враца", Публикувана на 21.06.2016 г., Възложител: Областен управител на Област Враца, Процедура: Публично състезание.

Решение

Обявление

Документация

Количествена сметка -Приложение №1 към техническите спецификации

Карти на Речните корита - Приложение №2 към техническите спецификации

Образци на документи

ЕЕДОП

18.07.2016 г.             17:00

Протокол №1

26.07.2016 г.            16:58

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници

01.08.2016 г.

Решение за определяне на изпълнител

Окончателен протокол

Протокол № 4

Протокол № 3

Протокол №2

26.08.2016 г.            12:37

Обявление за възложена поръчка

Договор от 25.08.2016 г.

Приложение № 1 - 1 част

Приложение № 1 -2 част

Приложение № 2

Приложение № 3 

04.11.2016 г.            13:43

Информация за приключване на Договор