ПРЕДСТОИ НОВ КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

ПРЕДСТОИ НОВ КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

На 19.07. 2022 г. бе проведен втори етап на конкурсната процедура за длъжността главен секретар на Областна администрация-Враца. До него бяха допуснати и двамата кандидати:  Севдалина Джамбазка и Марио Милов.

Конкурсната комисия е съставена съгласно Решение на Министерски съвет № 170/27.03.2014 г., като в състава й влизат двама представители на администрацията на Министерски съвет,  двама хабилитирани преподаватели в Техническия университет и УНСС и  трима представители на Областна администрация – Враца.

Комисията проведе конкурса по определения начин -  оцени представените концепции и допусна до защита на концепция на тема  „ Визия, предизвикателства и приоритети за развитие в контекста на административното управление на Областна администрация-Враца“ и двамата кандидати.

Кандидатите обаче не бяха допуснати до последния етап – интервю -  поради това, че не са достигнали минимално изискуемия се сбор „8“  от оценките на концепцията и на защитата на концепцията, съгласно чл. 39, ал. 7 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.   

С това конкурсната комисия приключи конкурсната процедура без класиране на кандидатите. Предстои откриване на нов конкурс.

Етапите на конкурсната процедура и нейното приключване са отразени  в  меню „Конкурси“.