ПРЕДПРИЕТИ СА ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ВОДОПОДАВАНЕТО В С.БУТАН

ПРЕДПРИЕТИ СА ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ВОДОПОДАВАНЕТО В С.БУТАН

      По разпореждане на областния управител на област Враца и председател на Асоциация по ВиК – Враца г-н Стефан Красимиров  на 26 юли 2022 г. бе извършена съвместна проверка с цел установяване на причините за липса на водоснабдяване в село Бутан, община Козлодуй. В работната група взеха участие ВиК експертът на асоциацията, главният инженер на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, началникът на експлоатационен район – Козлодуй при дружеството – оператор и кметът на селото.  Поводът за проверката бе сигнал от кмета на с. Бутан г-жа Кирилка Асенова за липса на водоснабдяване в продължение на четири денонощия във високите части на селото. На място бе установено, че помпите, които тласкат питейна вода от кладенците, работят в постоянен и непрекъснат режим, като в същото време се получават и допълнителни водни количества от водоем в село Софрониево. Подаваното водно количество би било напълно достатъчно за цялото село за битови нужди. Заключението на работната група бе, че недостигът на питейна вода във високите части на селото се дължи не толкова на увеличения общ обем консумация поради повишените температури, колкото на това, че много жители на населеното място ползват питейната вода както за битови, така и за небитови нужди, основно за поливане. При масово отваряне на чешмите в по-ниските части на селото водното количество не може да достигне до по-високите части.  За разрешаване на проблема бе предложено на г-жа Асенова да се пристъпи към въвеждане на режим на водоползването в населеното място по реда на Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с цел задоволяване на нуждите на всички жители в селото. С въвеждането на режима вече са наложени ограничения, включително забрана за използване на питейната вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и др.  небитови нужди. От вторник водоподаването  за горната част на Бутан се преустановява за 12 часа през ден, което позволява набирането на достатъчно водно количество във водоема на с. Софрониево, от който тези квартали черпят вода. По такъв начин проблемът понастоящем е  разрешен и няма оплаквания. При по-пестеливо и отговорно ползване от хората в ниската част на селото ограниченията ще бъдат премахнати и ще има вода за всички.