ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ“ – ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ“ – ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ, БОРОВАН И ВРАЦА

Покана за избор на изпълнител на услуга с предмет „Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс „Ботев път” – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца”.

Уникален код 9052324

 

Информация за извършени плащания 

Информация за изпълнен договор

Договор/05.05.2016 г.

Технически спецификации/05.05.2016 г.

Ценово предложение/05.05.2016 г.

Протокол на комисия/25.04.2016 г. 

Заповед № РД-38/11.04.2016 г.;

Публична покана;

Технически спецификации - Приложение № 1;

Манипулационен график;

Оферта - Приложение № 2;

Указания за поготовка на офертата - Приложение № 3;

Администратини сведения - Приложение № 4;

Техническо предложение - Приложение № 5;

Списък на услугите - Приложение № 5а;

Декларация - списък на лицата - Приложение № 5б;

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 6;

Проект на договор - Приложение № 7;

Ценово предложение - Приложение 8,

Ценова таблица

Съобщение до средствата за масово осведомяване