ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители     11.04.2022 г.   12:20 часа

Списък допуснати кандидати     28.04.2022 г.   11:25 часа

Система за определяне на резултатите     28.04.2022 г.    11:25 часа

Източници за подготовка      28.04.2022 г.      11:25 часа

Уведомление с резултатите от тест   10.05.2022 г. 12:00 часа

Формуляр краен резултат   13.05.2022 г. 14:18 часа