ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Списък с допуснатите кандидати   15.06.2020 г. 11:20 ч.

Списък с недопуснатите  кандидати   15.06.2020 г. 11:20 ч.

Източници за подготовка за явяване на тест   15.06.2020 г. 11:20 ч.

Система за определяне на резултатите  22.06.2020 г. 12:30 часа