ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати   09.12.2022 г. 09:21

Система за определяне на резултатите       09.12.2022 г.   09:21

Източници за подготовка      09.12.2022 г.  09:21

Уведомление с резултатите от тест   20.12.2022 г.  11:37