ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Документи по т. 7 (Документи и образци за кандидатстване)

Заявление по чл. 17, ал. 2.docx

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1.doc

Конкурсът е прекратен със Заповед № РД-74/27.07.2021 г. на Областен управител на област Враца, поради липса на постъпили заявления за кандидатстване.