ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ- ВРАЦА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ

На основание чл.10а от Закона  за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 49 от 29 юни 2012 г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати