Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Враца“

Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Враца“

Днес, 15.12.2021 г., заместник областният управител г-н Милчо Стефанов  взе участие в проведеното по електронен път Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Враца“.

  На събранието присъстваха инж. Цветан Стойчков, заместник-кмет на Община Враца, г-н Иван Аспарухов, кмет на Община Мездра, представител на РИОСВ – Враца и управителя на дружество „Екопроект“ ООД, с предмет на дейност експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Враца.

Г-н Стойчков откри заседанието и предложи то да се проведе по предварително обявения дневен ред, който бе единодушно приет от кметовете на общините – членове на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Враца“. След направените разисквания по точките от дневния ред, общото събрание прие единодушно    предложената по време за заседанието план-сметка за 2022 г. за експлоатация на РДНО – гр. Враца с оператор „Екопроект“ ООД. Бе обсъдено и прието изпълнението и на дейности, касаещи предоставяне на услуги по предварителна обработка на смесени битови отпадъци в сепарираща инсталация на РДНО – гр. Враца, приемане и съхраняване на битови и неопасни отпадъци на територията на депото, както и обезпечаване на нормалното функциониране на изградената инфраструктура.