ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОЗЛОДУЙ ИЗЗЕМА ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОЗЛОДУЙ ИЗЗЕМА ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА

    Със своя Заповед областният управител Стефан Красимиров връща за ново обсъждане четири решения на Общински съвет – Козлодуй,  с които се дава съгласие за изработването  на проекти за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ).

    Причината за това е, че общинският съвет е излязъл извън пределите на своята компетентност и е иззел правомощия на кмета на общината.

    Съгласно закона за устройство на територията /чл. 124а и чл. 124б/  общинският съвет може по предложение на кмета на общината да приеме решение за изработване на проект за нов  план за регулация и застрояване, но не може да приема решение за изменение на вече съществуващ план. 

    Според чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  изменения на влезлите в сила устройствени планове могат да се извършват по искане на заинтересованите лица, като компетентен да се произнесе по искането е кметът на общината, който издава заповед за разрешаване или отказ.

    Разглеждането на искания за изменения на ПУП и вземането на такива решения са извън компетентността на общинския съвет, а според Административно-процесуалния кодекс липсата на материална компетентност води до нищожност на административния акт.

    Същевременно, за да приеме изменението на ПУП, общинският съвет сочи като правно основание чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. Тези норми обаче се отнасят до изработване на проект за нов ПУП. Така всъщност се заобикаля законът, тъй като решенията по посочените норми не подлежат на обжалване пред съд, докато актовете за изменение на съществуващ ПУП по чл. 135 от ЗУТ могат да се обжалват пред съда от заинтересованите лица.

    Изземването на кметски правомощия и заобикалянето на закона водят до незаконосъобразност на тези четири решения на Общински съвет – Козлодуй, поради което областният управител ги връща за ново обсъждане.

    Общинският съвет е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок от получаването на заповедта, като може да  отмени, измени или потвърди върнатите решения. В последните два случая областният управител има правомощието да оспори новите решения пред съда.

    Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация - Враца в раздел „Върнати решения на Общински съве