ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

    Със своя Заповед  областният управител Стефан Красимиров връща за ново обсъждане Решение № 668 по Протокол № 44 от 28.06.2022г. на Общински съвет – Враца, по силата на което общината следваше да поеме дълг в размер на 781 174 лева с цел реализация на Проект „Модернизиране  на градския транспорт в община Враца“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

    В чл. 14, т. 2, т. 3 и т.4 от Закона за общинския дълг се съдържат задължителни изисквания към предложението за поемане на дългосрочен дълг от общината, което кметът внася в общинския съвет: да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;  да е приложено подробно описание на всички финансови параметри - всички източници на финансиране и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

    При направената проверка от юристите на областната администрация се установява, че тези изисквания  не са били изпълнени.

    Освен това  проектът е следвало и да бъде предложен за обсъждане от местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението, но няма данни такова обсъждане да е направено.

    По тези причини   областният управител упражнява правомощието си по чл. 45, ал. 4 изр. второ, хипотеза първа от ЗМСМА и връща решението на Общински съвет – Враца за ново обсъждане.

    Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация - Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.