ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК НА 6 АВГУСТ 2022 Г.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК НА 6 АВГУСТ 2022 Г.

    На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 213 от 01.8.2022 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на Република България (обн. в ДВ бр. 61 от 02 август 2022 г.), на 06.08.2022 г. /събота/ от 11.00 часа в Заседателната зала,  ет. 6 на Областна администрация – Враца, бул. “Демокрация“ №1, областният управител ще проведе консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия – Враца за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

    Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание на Република България, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.

    Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и т. 3 от Решение № 1198-НС/02.08.2022 г. на ЦИК:

    1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага.

    2. Заверено копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.

   3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

   4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език.

    5. Към предложението по т. 1 се прилага:

   5.1 Списък на резервните членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

   5.2 Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /Приложение към Решение № 1198-НС/02.08.2022 г. на ЦИК/.

    Документите, посочени по-горе, с изключение на т. 4, се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка.

    Съставът на РИК  - Враца е с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, както следва: за коалиция „Продължаваме промяната“ – 4 членове; за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член; за коалиция „Демократична България – обединение“ – 1 член; за партия „Възраждане“ – 1 член.