ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРА С „Н. КОЦЕВ“ ЕООД ЗА ЛЕДЕНИКА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРА С „Н. КОЦЕВ“ ЕООД ЗА ЛЕДЕНИКА

    По заповеди на областния управител Стефан Красимиров, Комисия от Областна администрация – Враца извърши проверки на място  през месеците април и юни на сграда за търговия и бетонова площадка,  отдадени под наем на „Н. Коцев“ ЕООД в курортен комплекс „Леденика“, местност „Бошняшкото“. В изготвени протоколи от проверката  Комисията е констатирала, че са поставени дървени пейки и маси на площ  извън отдадената под наем, и че част от държавния поземлен имот се ползва от дружеството без правно основание и без сключен договор. Започнато е производство по чл. 80 от Закона за държавната собственост за изземване и освобождаване на недвижим имот - държавна собственост, изпратено е и едномесечно предизвестие от страна на областния управител до управителя на дружеството Николай Коцев за прекратяване на договора за наем.