ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОИСКА ОТ СЪДА ДА ОБЯВИ НИЩОЖНОСТТА НА АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОИСКА ОТ СЪДА ДА ОБЯВИ НИЩОЖНОСТТА НА АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

    Недвижим имот - апартамент в гр. Враца на бул. „2 юни“ № 94, е бил обявен за частна общинска собственост с Акт № 3122 от 02.10.2017 г., утвърден от кмета на Община Враца. Същият имот обаче е бил актуван като държавна собственост с акт от 01.12.1970 г.

    При съставянето на АЧОС № 3122/02.10.2017 г. не е изпълнено изискването на чл. 58, ал. 5 от Закона за общинската собственост, съгласно което актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя след отписването му от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост, което става по искане на кмета на общината. Такова искане обаче не е било отправяно до областния управител и имотът не е бил отписан. В резултат от това този имот се оказва регистриран едновременно при два различни режима, като впоследствие общината го е продала на трето лице

    Налице е грубо нарушение на императивно законово изискване, което е основание да се обяви съществувала още от момента на издаването му нищожност на акта за частна общинска собственост.

    Със Заповед № РД-18-ДС-48/28.07.2022 г. областният управител на област Враца е поискал от Административния съд – Враца да обявяви за нищожен Акт № 3122 от 02.10.2017 г. за частна общинска собственост, утвърден от кмета на община Враца.