ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕДСТАВИ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Областният управител на област Враца представи държавния план-прием за учебната 2018-2019 година днес на среща в Областна администрация – Враца. При завършващи 1535 седмокласници на територията на цялата област, общият възможен брой паралелки, които могат да бъдат реализирани, са 63, от които 44 професионални.

„Ролята на областния управител и администрацията е пряко свързана с координирането, планирането и популяризирането на държавния план-прием в съответната област. Когато има обща политика, консенсус и съобразяване на всички с реалната социално-икономическа ситуация, този процес протича безпроблемно и целенасочено“, заяви Малина Николова. По думите й, наличието на съпротива, дори и на единици от участниците в този процес, без логика, без обоснованост, без грижа за бъдещето води, вместо до развитие, до регрес и дестабилизиране на образователната система, на областната икономика и на конкурентоспособността на областта.

Във връзка с предложения план-прием на територията на община Враца, който променя съотношението на професионалните и профилираните паралелки и предизвика дебати по темата, областният управител изрази позицията си в подкрепа на решението на кмета на община Враца да съгласува реалистичен и балансиран прием.

„Днешните решения, свързани с държавния план-прием са следствие от избора да бъдат закрити още училища след оптимизацията през 2008 г. или принципно, обосновано и равнопоставено да се регулира приемът, така че да се запази всяко училище“, заяви Малина Николова. Тя коментира също, че години наред в община Враца, държавният план-прием се съгласува от кметовете на общината, без да се вземат предвид експертните предложения на РУО и това води до формални решения.

„Днес, с постигнат консенсус от всички страни, имаме ефективно решение за приема в град Враца, основаващо се на анализа и експертната оценка на Регионалното управление на образованието, съгласието и единомислието на регионалните и местни власти, работодателските организации и бизнеса. Това решение напълно отразява реалната социално-икономическа обстановка и взема предвид нормативните актове и националните програмни документи, както и Регионалната програма за развитие на професионалното образование и обучение в област Враца“, допълни още Малина Николова.

„Днешните решения игнорират формалността, основавайки се на реалностите в системата - само за 6 години учениците в община Враца са намалели с 981, а паралелките със средна пълняемост 22 ученика – с 45. Тези решения по никакъв начин не подценяват правото на учениците и техните родители да направят избор – избор информиран, а не манипулиран, с ясната представа какви кадри ражда профилираното образование и обучение и какви професионалното“, поясни областният управител. Тя представи част от инициативите и инструментите, с които ще реализира регионалните политики по образование, координирани от областната администрация. Те предвиждат на сайта на Областна администрация – Враца да бъде представяна пълна информация на заинтересованите страни за нормативната уредба, програмните документи и постиженията, свързани с провеждане на държавната политика по образование, както и регионалните политики и документи за осигуряване на съответствие между националните и местни интереси. Друга иновативна инициатива е създаване на Електронна платформа „Враца – гарантирано работно място“, която да представя местните компании и фирми, техните заявки за квалифицирани кадри по години, специалности и брой работни места и даваща възможност на завършващите средно и висше образование да се регистрират и намерят работно място в област Враца. Чрез средствата за масово осведомяване, гражданите на област Враца ще бъдат информирани за възможностите, предлагани от бизнеса и образователните институции. Изготвянето и приемането на областна и общински стратегии за развитие на образованието и икономиката с 5-годишен хоризонт на действие също ще е част от мерките.

„Всяка следваща стъпка ще бъде свързана със задържането и реализацията на кадрите – тук, на територията на областта, където местният бизнес създава условия, изисква, подпомага младите хора и дава бъдеще на Врачанска област“, заяви в края на срещата областният управител Малина Николова.

Директорите на професионалните гимназии, средните училища и Профилираната езикова гимназия, участници в срещата, представиха планираните от тях паралелки за придобиване на професии и част от училищните програми, свързани с реализацията на държавния план-прием.