ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА МАЛИНА НИКОЛОВА И ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“


Областният управител на област Враца Малина Николова и екип от експерти от Областна администрация - Враца взеха участие в стартираща пресконференция по Проект „Създаване на Северозападен регионален борд „Образование-бизнес“, проведена на 11 март 2019 г.  в Областна администрация - Ловеч.

Проектът се изпълнява от „Форум за наблюдение и анализ на публични политики”, в който партньори са трите областни администрации на Враца, на Ловеч и на Монтана.   Финансирането на проекта е по Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОП  „Добро управление“ 2014-2020.

В пресконференцията участваха Ваня Събчева, областен управител на област Ловеч, областният управител на Монтана Росен Белчев,  кметът на Ловеч Корнелия Маринова, началникът на Регионално управление на образованието – Ловеч  Еленко Начев, ръководството на проекта от Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“ и Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Ловеч.

Основните цели и дейности бяха представени от ръководителя на проекта Асенка Христова. Проектът е на стойност 79 800 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число 85% съфинансиране от Европейски социален фонд в размер на 67 860 лв. и 15% национално финансиране в размер на 11 975 лв.

 „Това, че създаваме Северозападен регионален борд „Образование-бизнес“, като иновативен механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между регионалните и местни власти, социалните партньори и бизнеса е изключително важно, както за нас участниците в проекта,  така  и за всички области от Северозападния район, където ще мултиплицираме добрия опит и резултати, формирани на база интегрираните политики между партньорите в проекта“,  изрази становището си при откриването на срещата  областният управител на област Враца.

Добрият опит в сферата на развитието на професионалното образование и обучение на област Враца беше презентиран от Малина Николова.

Областният управител акцентира върху основните стъпки и широкия кръг от участници, включени в  разработената и прилагана Пътна карта на дейностите по Държавния план-прием в област Враца. Анализът, направен на база реализирания план-прием за 5 годишен период, отчита увеличаване на професионалните паралелки за сметка на профилираните.

 „Преминахме през много и различни предизвикателства, преодоляхме съпротивата от страна на училищата, сблъскахме се с липсата на активност от страна на работодателите, но със своите действия убедихме учебните заведения, че приемът трябва да бъде ориентиран единствено в полза на ученика и приобщихме работодателите като ключови участници в процеса. Считам, че представената добра практика на област Враца за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането и изпълнението на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение, ще допринесе за ефективното изпълнение на заложените в проекта дейности“,  каза Малина Николова и пожела успех в реализацията на проекта.