ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА УЧАСТВА В ОНЛАЙН РАБОТНА СРЕЩА С ВИЦЕПРЕМИЕРА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА УЧАСТВА В ОНЛАЙН РАБОТНА СРЕЩА С ВИЦЕПРЕМИЕРА МАРИЯНА НИКОЛОВА

Областният управител Малина Николова участва днес в онлайн работна среща с вицепремиера Марияна Николова, отговаряща за координацията по изпълнението на дейностите, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април. В срещата, в която участваха всички областни управители, се включи и главният санитарен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Бяха обсъдени в детайли указанията на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19. Те вече са публикувани на официалната страница на Министерство на здравеопазването. От ключово значение за постигане на целите е спазването на посочените противоепидемични мерки-правилно носене на защитна маска за лице от всички участници в изборния процес през целия период; спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м между участниците в изборния процес; периодична дезинфекция на ръцете; периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция.

На срещата се коментираха мерки и действия по отношение на сградата, в която се намира/т избирателната /избирателните секция/и и избирателната секция (залата или стаята, където се провежда гласуването), по отношение на членовете на секционните избирателни комисии, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал, въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др.: мерки и действия по отношение на членовете на районните избирателни комисии, както и по отношение на избирателите в избирателната секция и при гласуване с подвижна избирателна кутия и в лечебно заведения за болнична помощ. Специално внимание бе отделено на мерки и действия при преброяване и предаване на бюлетините, обработване на избирателната секция преди и след приключване на изборния ден, както мерки и действия при провеждане на предизборната кампания, които предполагат физическо присъствие на участниците.

Предвид риска за предаване на вируса, е необходимо, освен въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, да се спазват и специални мерки при организиране на предизборни събития - провеждане на предизборните събития на открито; по възможност провеждане на предизборната кампания чрез различни медии, спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м между всички участници; носене на защитна маска за лице от всички участници в събитията, с изключение за времето на изказване, при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м от останалите участници. Необходимо е да се регулиране на потока и броя на лицата, които пристигат, посещават и напускат мероприятието. Разпространението на предизборните агитационни материали да се извършва на щандове за самообслужване, а  организацията и провеждането на предизборни събития на закрито трябва да са в съответствие с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за провеждане на събития на закрито с масов характер. Не се препоръчва провеждане на кампания от врата на врата, а ако такава все пак се провежда, то влизането в домовете на хората не се препоръчва, а спазването на личната хигиена от участниците е още по-строго необходима.