ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ПРОВЕДЕ ДНЕС ЗАСЕДАНИЕ, СВЪРЗАНО С ДЕЙНОСТТА НА МЕХАНИЗМА ПО ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА


Областният управител Малина Николова проведе днес заседание, на което беше представена информация за функционирането на  Механизма по обхващане и задържане на деца и ученици в детските градини и училищата и дейността на екипите в съвместната им работа с държавните звена. На заседанието бяха набелязани и мерките по превенция на риска от отпадане от образователната система.

„Отчетът за дейността на екипите за обхват и функционирането на Механизма през последните две години е важна отправна точка за бъдещите ни съвместни действия и координацията между институциите. Важно е също така да популяризираме постигнатите резултати и добри практики по дейността за обхващане на децата и учениците“, отбеляза в началото на срещата Малина Николова.

Началникът на регионалното управление на образованието - Враца Галина Евденова представи детайлна информация за дейността на екипите по обхват и постигнатите резултати по разписаните в Механизма задължения на страните.

„Екипите за обхват имат ключова роля за успеха на Механизма, като през учебната 2018/2019 г. в 10-те общини по предложение на кметовете са обособени в 41 райони за обхват и в тях са включени над 500 представители на РУО – Враца, Районните управления на МВР, Дирекциите за социално подпомагане, общините, училищата и детските градини. Определящо при осъщественото разпределение е съобразяването с образователната инфраструктура и трудностите, свързани с обхвата и включването на децата и учениците в образователната система“, акцентира Галина Евденова. Тя уточни, че са направени близо 2300 обходи, а върнатите в клас ученици са 397. Обезпокоителен е фактът, че 579 са учениците от областта, които са заминали в чужбина, 238 не са открити на адрес, а 43 са отказалите се да бъдат записани в учебно заведение. Наложени са 188 наказания на родители, по реда на чл. 347 от ЗПУО с глоба в размер от 50 до 150 лв.

„Резултатите от функционирането на Механизма са вследствие и от работата на образователните медиатори, за които МОН отпусна средства на образователните институции с уязвими групи. На територията на област Враца те са общо 33, работещи в 9 детски градини и 33 учебни заведения. Продължава системният и задълбочен контрол на присъствието на децата и учениците в образователните институции. Проблемите при реализирането на дейностите по Механизма са технически, организационни, комуникационни и липса на ефект от санкциите“, допълни още началникът на РУО – Враца.

По данни на РУО за учебната 2018/2019 година са отпаднали общо 71 ученици, като 52 от тях са под 16 години.

„Най-много отпаднали ученици има в община Бяла Слатина – 22-ма и в общините Борован и Оряхово – по 10.  За недопускане на отпадане от училище е необходима активна дейност от образователните институции, продължаващи междуинституционални мерки и взаимодействия, а също и нормативни промени, гарантиращи родителската ангажираност“, съобщи Галина Евденова.

Най-голям е делът на учениците, които са отпаднали поради голям брой отсъствия, както и заминаване в чужбина, преместване в друга област, семейни или социални проблеми.

На заседанието бяха предложени мерки за превенция и споделен опит на общините за намаляване на отпадането на деца и ученици.  

Началникът на РУО – Враца отбеляза, че предстоят промени в Механизма, като се предвижда създаване на постоянно действащи екипи в детските градини и училищата (екипи за превенция), прецизиране на срокове и отговорности на участниците, организиране на регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на дисциплиниращи санкции за родителите.