ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАЛИНА НИКОЛОВА ОТКРИ РЕГИОНАЛНИЯ ФОРУМ НА ТЕМА „СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – УСПЕХИ, ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“


Областният управител Малина Николова откри Регионалния форум на тема „Съвместната работа на институциите по обхващане и включване на децата и учениците в образователната система – успехи, проблеми, предизвикателства“, организиран от Регионално управление на образованието – Враца.

„В последните две години, един  от основните приоритети на образователната система са дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Този документ е в потвърждение на целенасочената, дългосрочна и решителна политика на Правителството за противодействие на отпадането от образователната система и повишаване на обхвата, доверието в институциите, промяна на нагласите, както и защита на правото на децата и на учениците на образование. Доказателство за това е и прякото участие в дейностите по Механизма на представителите на пет министерства. Един от индикаторите на ЕК, по които оценяват страната ни за отпускане на бъдещите средства за програмния период 2021 – 2017 г. е процентът на отпадащите деца и ученици в задължителна възраст. Затова е много важно всички институции да работим в екип и не само да обхванем всички деца и ученици, но и положим усилия да ги задържим. Затова днешният форум представя нашите добри практики и същевременно нови предизвикателства, с които трябва да се справим“, заяви Галина Евденова.

„Конституционното право на детето да бъде в училище, да се учи и да расте свободно, е право, което трябва да бъде осигурено от всички нас. Правителството създаде този механизъм и той вече дава своите резултати – над 40 000 върнати  деца и ученици в системата на образование, но това не е крайният резултат, който трябва да постигнем. Главната цел е задържането на децата и учениците в детската градина и училището и институционално осигуряване на равнопоставеност на това право, на всяко дете, независимо от неговия етнос, религия или социален статус. Правителствените политики за осигуряване на това право са свързани с мерки за подкрепа и санкциониращи мерки. По предложение на Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия по образованието и науката в НС,  вече се работи върху изменение на Закона за социалните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане за по-строги санкциониращи мерки. В следващата учебна година тези нормативни изменения трябва да са факт и те касаят спирането на помощите за деца за една година на семейства, които са допуснали отсъствия на деца в предучилищна група за повече от 3 дни в месеца или 5 неизвинени отсъствия на ученик. Благодаря за добрата работа на областния екип, на екипите, които са формирани на територия детска градина или училище за ефективната работа“, отбеляза Малина Николова.

Броят на екипите, които функционират на територията на област Враца са 41, осъществили 1673 обходи за тази учебна година. Посещаващи редовно учебните занятия ученици, които са върнати в образователната система са 318. Броят на върнатите, но допускащи отсъствия по неуважителни причини са 66, брой отказали да се върнат в клас са 46.

469 ученици са заминали извън страната, а неоткритите на посочения адрес ученици са 200.

На форума беше представен видеофилм „Споделени предизвикателства“, представящ успешните модели и подходи на действие на екипите в област Враца, както и презентации с добрите практики по изпълнение на механизма на екипи от общините Враца, Оряхово, Мизия и Козлодуй.